person_outline
search

Overige begrippen

Kritische succesfactoren

Overige begrippen Factoren waarvan het mislukken of slagen van een onderneming of activiteit vanaf hangt. Deze factoren hebben meestal betrekking op, kwaliteit, prijs, levertijd en dergelijke. Lees verder

Legaat vrij van recht

Overige begrippen Iemand die en erfenis achterlaat kan de verkrijger vrij van recht laten erven, dit moet wel expliciet in het testament worden geregeld. Hierdoor komt het recht van successie dat de verkrijger zou moeten betalen , voor rekening van de nalatenschap. Lees verder

Misconceptie

Overige begrippen Het gebruik van een term met de verkeerde betekenis. Men zegt het een maar bedoelt het ander. Men praat bijvoorbeeld over het maken van verlies, maar bedoelt eigenlijk het maken van winst, wat een degelijk verschil is en dus een misconceptie. Lees verder

Naijleffecten

Overige begrippen Als er over een verstreken periode en correctiebericht wordt uitgebracht, kunnen hier gevolgen door ontstaan voor latere tijdperiodes. De gevolgen kunnen zijn dat er in latere tijdsperiodes ook correctieberichten uitgebracht moeten worden. Lees verder

NIBUD

Overige begrippen Nationaal Instituut voor BUDgetvoorlichting. Dit instituut adviseert en informeert over geldzaken van de consument, het bestaat al sinds 1979. Lees verder

NIVRA

Overige begrippen De organisatie van Register Accountants, deze is erop gericht een hoge kwaliteit van verslaggeving en controle te bevorderen. Dit is alleen mogelijk wanneer de objectiviteit, deskundigheid en integriteit van het accountantsberoep helemaal gewaarborgd zijn. Lees verder

Notariële akte

Overige begrippen Een geschrift dat door een notaris is opgemaakt, dit document moet door hem en de belanghebbende/opdrachtgever ondertekent worden. De akte is het bewijs van het in de akte genoteerde. Lees verder

NOvAA

Overige begrippen De organisatie van Accountant Administratieconsulent, deze is erop gericht een hoge kwaliteit van verslaggeving en controle te bevorderen. Dit is alleen mogelijk wanneer de objectiviteit, deskundigheid en integriteit van het accountantsberoep helemaal gewaarborgd zijn. Lees verder

Onbelaste prestatie

Overige begrippen In Nederland is een prestatie niet belast, als een dienst of levering niet wordt uitgevoerd / geleverd in het kader van de onderneming. Of de plaats van levering of de plaats van dienst niet in Nederland ligt. Lees verder

Ontpotten

Overige begrippen Geld dat buiten circulatie is gehouden door bijvoorbeeld te bewaren in een kluis in eigen huis, in een schoenendoos of een oude sok met de bedoeling dit later weer een keer te gebruiken als het nodig is. Met ontpotten bedoelen we het weer in circulatie brengen van dit geld. Lees verder

Oppotten

Overige begrippen Geld dat buiten circulatie is gehouden door bijvoorbeeld te bewaren in een kluis in eigen huis, in een schoenendoos of een oude sok met de bedoeling dit later weer een keer te gebruiken als het nodig is. Lees verder

Output financiering

Overige begrippen Financiële regeling van de overheid waarbij instellingen, die door de overheid gefinancierd worden. Jaarlijks een bedrag krijgen op basis van het aantal diploma’s dat zij uitreiken. Lees verder

Overeenkomst

Overige begrippen Een afspraak die mondeling of schriftelijk tot stand is gekomen tussen twee partijen. Beide partijen zijn op de hoogte wat ze met elkaar hebben af- of besproken. Lees verder

Overhead

Overige begrippen Dit is het deel van het budget dat een bedrijf aan de eigen organisatie besteedt. Het geldt als maat voor de efficiëntie van de organisatie, geld dat aan de eigen organisatie wordt besteed komt niet ten goede aan de doelen van het bedrijf. Lees verder

Overheadkosten

Overige begrippen Dit is het deel van het budget dat een bedrijf aan de eigen organisatie besteedt. Het geldt als maat voor de efficiëntie van de organisatie, geld dat aan de eigen organisatie wordt besteed komt niet ten goede aan de doelen van het bedrijf. Lees verder

Pacht

Overige begrippen Een beloning die een persoon of onderneming ontvangt voor het beschikbaar stellen van zijn / haar grond aan een andere partij. Lees verder

Patenten

Overige begrippen Een juridische bescherming van productieprocessen of producten. Men spreekt ook wel over octrooien, dit is precies hetzelfde alleen dan in een Franse benaming. Lees verder

RDW

Overige begrippen Rijks Dienst Wegverkeer, de Nederlandse toelatingsautoriteit voor in feite alle voertuigen die u in Nederland, maar ook daarbuiten op de openbare weg tegenkomt. Al deze voertuigen moet immers voldoen aan de vereiste milieu- en veiligheidsaspecten. Lees verder

Register goederen

Overige begrippen Goederen waarbij, bij de vestiging of de overdacht ervan een inschrijving bij een openbaar register verplicht is. Lees verder

Registeraccountant

Overige begrippen Een accountant die rechterlijk bevoegd is om register goederen (Goederen waarbij, bij de vestiging of de overdacht ervan een inschrijving bij een openbaar register verplicht is ) te registeren. Lees verder

Samenlevingscontract

Overige begrippen Een samenlevingsvorm die tot stand komt bij de notaris. Voor deze samenlevingsvorm zijn de volgende regels opgesteld: plichten en rechten voor beide partners, voorwaarden om de verbintenis te kunnen sluiten, de wijze waarop de verbinding tot stand komt en wordt beëindigd. Lees verder

Samenspanning

Overige begrippen Dat is een illegale praktijk, waarneer 2 functionarissen afspreken bepaalde producten tegen een andere prijs te verkopen dan er wordt doorgegeven aan de administratie, waardoor het rest bedrag kan worden opgestreken door de twee functionarissen. Lees verder

Samenwonen

Overige begrippen Wanneer men samenwoont zonder samenlevingscontract ( Een samenlevingsvorm die tot stand komt bij de notaris. Voor deze samenlevingsvorm zijn de volgende regels opgesteld: plichten en rechten voor beide partners, voorwaarden om de verbintenis te kunnen sluiten, de wijze waarop de verbinding tot stand komt en wordt beëindigd ), is er bij wet niets geregeld. Lees verder

Sociale verzekeringsbank

Overige begrippen Sociale verzekeringsbank een zelfstandig bestuursorgaan, dat voor overheidsinstanties verschillende regelingen uitvoert. De kinderbijslag en de AOW worden via deze organisatie uitgekeerd. Al sinds 1901 bestaat deze en is daarmee de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. Lees verder

Statuten

Overige begrippen Reglementen van een stichting of vereniging, omtrent plichten, rechten, doel, en bevoegdheden van alle personen die hierbij betrokken zijn in welke functie dan ook. Lees verder

Stipendium

Overige begrippen Een bijdrage van de overheid aan sporters die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen om te helpen te voorzien in levensonderhoud, ook wel een sporters beurs genoemd, wanneer de sporter er iets voor terug moet gaan doen noemen we het sponsoring. Lees verder

Stromannen

Overige begrippen Dit zijn mensen die, meestal tegen een goede betaling, handelen met geld in naam van een grote organisatie of een andere persoon, om bijvoorbeeld een grotere machtspositie te verwerven. Lees verder

Successiekoers

Overige begrippen Dit is de prijs van een aandeel die wordt gebruikt om de waarde te achterhalen van de aandelen die worden geërfd, dit moet eerst gebeuren anders is de hoogte van de successierechten niet bekend. Lees verder

Successierecht

Overige begrippen Een belasting over de dingen die worden verkregen uit een nalatenschap, deze belasting is een van de hoogste die we kennen. Lees verder

Surseance van betaling

Overige begrippen Uitstel van betaling van schulden dat bij wet geregeld is. Dit dient meestal als een voorstadia van faillissement, maar dat is het nog niet. Bij een surseance van betaling krijgt de ondernemer de kans om te laten zien dat hij binnen afzienbare tijd weer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Lees verder

SVB

Overige begrippen Sociale verzekeringsbank een zelfstandig bestuursorgaan, dat voor overheidsinstanties verschillende regelingen uitvoert. De kinderbijslag en de AOW worden via deze organisatie uitgekeerd. Al sinds 1901 bestaat deze en is daarmee de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. Lees verder

Synoniem

Overige begrippen Een woord dat dezelfde betekenis heeft als een ander woord, dus dat je meerder woorden kan gebruiken om hetzelfde te zeggen, kan gebruikt worden om een tekst makkelijker leesbaar te maken of deze mooier te laten klinken. Lees verder

Taxatie

Overige begrippen Waardebepaling, wordt vaak in de makelaarswereld gebruikt, maar kan eigenlijk op alles van toepassing zijn waar een waarde aan toe gewezen moet worden. Lees verder

Taxatierapport

Overige begrippen Een rapport, gemaakt door een beëdigd taxateur, om alle producten of ontroerend goed in vast te leggen. Lees verder

Unica

Overige begrippen Exemplaren van objecten, waarvan er in de hele wereld maar een is, deze objecten zijn vaak erg prijzig en diefstalgevoelig. Lees verder

Vergrijpboete

Overige begrippen Het bestraffen van nalaten of een handelen waarbij sprake van opzet dan wel grove schuld is. Wanneer dit bestraft kan worden moet de inspecteur wel altijd ter plaatse zijn om dit zelf te concluderen. Lees verder