person_outline
search

Overige begrippen

Aanbesteding

Overige begrippen Dit is een procedure waar een opdrachtgever een opdracht heeft en deze voor zo min mogelijk geld wil laten uitvoeren. Hiervoor laten ze verschillende bedrijven een offerte uitbrengen om hier de beste, snelste en goedkoopste uit te vinden. Lees verder

Aannemingscontracten

Overige begrippen In dit contract staat dat een aannemer een verbintenis aangaat om voor een vooraf vastgesteld prijs een project te leveren, dit is alleen mogelijk als er gewerkt wordt via een bouwbestek, waarin alles precies omschreven staat. Lees verder

Accountant

Overige begrippen Een accountant is degene die financiele handelingen en raportages van een onderneming maakt en controleert. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen de AA accountant en de RA accountant, het grootste verschil is dat de AA accountant controles voor het Midden en Klein Bedrijf uitvoert en de RA accountant voor e grotere organisaties. Lees verder

Accountant Administratieconsulent

Overige begrippen Dit is een titel van een accountant die bevoegd is een verklaring af te geven over de getrouwheid van een jaarrekening. De titel AA wordt ook bij de naam gedragen maar anders als drs. Wordt de titel aan de achterzijde van de naam toegevoegd Lees verder

Administratie

Overige begrippen Is eigenlijk een heel breed begrip dat al het kantoorwerk omvat. Meestal gaat het om het bijhouden en archiveren van alle financiële informatie, van betalingen van lonen tot het bijhouden van opgenomen vrije dagen. Lees verder

Administratie kantoor

Overige begrippen Afdeling of bedrijf dat de administratie bijhoudt: is eigenlijk een heel breed begrip dat al het kantoorwerk omvat. Meestal gaat het om het bijhouden en archiveren van alle financiële informatie, van betalingen van lonen tot het bijhouden van opgenomen vrije dagen. Lees verder

Annuleringskosten

Overige begrippen Dit zijn kosten die je maakt als er iets gereserveerd wordt door u en u kunt het op de een of andere manier niet nakomen. Bijvoorbeeld, u boekt een reis, maar er overlijd iemand waardoor u niet kunt gaan, dan zullen er kosten voor de annulering van de reis moeten worden betaald. Lees verder

AO / IC

Overige begrippen Staat voor administratieve Organisatie / Interne Controle, dus eigenlijk de controle binnen het bedrijf over de eigen administratie, misschien dat daar nog winsten te halen zijn door optimalisatie van de mogelijkheden. Lees verder

Audit

Overige begrippen Een zeer scherp onderzoek naar de bedrijfsvoering, is dit de juist gekozen bedrijfsvoering, of moeten we het anders gaan aanpakken en zo ja hoe? Lees verder

BBSH

Overige begrippen Staat voor Besluit Beheer Sociale Huursector, hierin staan de regels waar gemeentelijke woningbedrijven en woningcorporaties zich moeten houden. Lees verder

Behoedzaamheidsreserve

Overige begrippen Een gedeelte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds dat door het Rijk gereserveerd wordt voor de uitlichting uit het gemeentefonds wegens verwachte onderuitputting van rijksuitgaven. Lees verder

Beklemmingsrecht

Overige begrippen Dit recht van beklemming geeft een ondernemer, agrariër het recht om tegen een betaling landerijen altijddurend te mogen blijven gebruiken. Lees verder

Belasting

Overige begrippen Kan het beste omschreven worden als een verplichte bijdrage die aan de overheid moet worden voldaan, er zijn vele soorten belasting, maar weinig producten of diensten die bij wet belastingvrij zijn. Lees verder

Beurs

Overige begrippen Plaats waar mensen samenkomen om goederen en / of diensten te kopen en verkopen. Dit kan zijn met goederen die aanwezig zijn, maar ook zonder dat deze aanwezig zijn, kijk maar naar de Beurs in Amsterdam, de aandelen die verhandeld worden zijn niet aanwezig, toch worden er een hoop verhandelt. Lees verder

BKR

Overige begrippen Het Bureau voor Krediet Registratie. Dit bureau houdt van elke persoon die in Nederland een krediet heeft afgesloten een dossier bij. Hierin staat precies wat deze persoon waar een en wanneer heeft afgesloten en tegen welke voorwaarden. Dit wordt gedaan om de kredietwaardigheid van een persoon in kaart te kunnen brengen. Lees verder

Bloot eigendom

Overige begrippen Dit betreft alle situaties waarin een ander de eigenaar een recht heeft op de opbrengsten van het goed of de verschillende goederen. Lees verder

Bureau Krediet Registratie: ( BKR )

Overige begrippen Het Bureau voor Krediet Registratie. Dit bureau houdt van elke persoon die in Nederland een krediet heeft afgesloten een dossier bij. Hierin staat precies wat deze persoon waar een en wanneer heeft afgesloten en tegen welke voorwaarden. Dit wordt gedaan om de kredietwaardigheid van een persoon in kaart te kunnen brengen. Lees verder

CAD

Overige begrippen Computer Added Design, dit staat letterlijk voor productontwikkeling met de hulp van computerprogrammatuur. Tegenwoordig zijn er vele verschillende computerprogrammaturen en worden bijna alle productontwikkelingen hierdoor mede mogelijk gemaakt. Lees verder

CFO

Overige begrippen Chief Financial Officer: Dit betreft de hoogste financieel medewerker van een organisatie, deze wordt ook vaak financieel directeur genoemd, maar omdat dit soms nogal verwarrend is keizen de meeste organisaties voor de benaming CFO. Lees verder

CIM

Overige begrippen Computer Intergrated Manufacturing, alle productiessystemen die worden aangetuurd door computers. Tegenwoordig zijn er al hele bedrijfshallen die alleen op computers draaien en waar geen mens meer te zien is. Lees verder

Codicil

Overige begrippen Een onderhands document waarin er door de erflater bijzondere beschikkingen worden gemaakt, vaak is een codicil een bijvoegsel van een testament. Lees verder

Colportagewet

Overige begrippen Een wet die geschreven is om mensen te beschermen die een “ huis – aan – huis “ aankoop doen, of mensen die via de telefoon of postorderbedrijf een aankoop doen. Hierin is bijvoorbeeld een wettelijke bedenktijd van 8 dagen opgenomen als men niet tevreden is met het geleverde product. Lees verder

Competent

Overige begrippen In staat om houding, vaardigheden en kennis op een zodanige manier te combineren dat dit leidt tot een succesvol optreden in een bepaalde functie, dit slaat op een persoon. Lees verder

Competentie

Overige begrippen In staat om houding, vaardigheden en kennis op een zodanige manier te combineren dat dit leidt tot een succesvol optreden in een bepaalde functie, dit slaat op een persoon. Een persoonlijke kwaliteit die ertoe leidt dat een moeilijke situatie naar behoren wordt opgelost. Lees verder

Connovatieve definitie

Overige begrippen Deze definitie geeft de betekenis van een begrip of grootheid aan. Hoe dit begrip of de grootheid berekent moet worden staat los van deze definitie Lees verder

Controletechnische functiescheiding

Overige begrippen Functiescheiding tussen de controlerende schakels in een bedrijfskolom. Tussen deze functie moet scheiding worden aangebracht, anders zal dit leiden tot samenspanning. Er zijn 5 functie waar tussen functiescheiding moet worden toegepast, namelijk: controleren, bewaren, registreren, beschikken en uitvoeren. Lees verder

COO

Overige begrippen Chief Operational Officer, dit wordt ook wel de operationeel directeur genoemd. Deze persoon houdt het overzicht over alle processen op operationeel niveau en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Lees verder

Curatele

Overige begrippen Het onder curatele stellen is bedoeld voor bedrijven en meerderjarige die zowel hun financiele als andere belangen niet meer mogen en kunnen behartigen. Het bedrijf of de persoon die onder curatele wordt gesteld verliest ook zijn / haar handelsbekwaanheid. Lees verder

Curator

Overige begrippen Deze persoon wordt door de rechter aangesteld om op te treden namens onder curatele gestelde personen of bedrijven, deze persoon handelt ook het faillissement van het betreffende bedrijf of persoon af. Lees verder

Delegeren

Overige begrippen Het doorgeven van verantwoordelijkheden en taken. Hierbij houdt men rekening met de ambitie, competenties, ontwikkelingsplannen en interesses van de medewerkers. De gedelegeerde taken worden door iemand opgedragen en veracht wordt dat men ze opvolgt. Lees verder

Delta

Overige begrippen Het verschil, een term die vooral in de wiskunde gebruikt wordt om een verschil tussen twee zijdes aan te geven, hiervoor wordt een driehoek gebruikt met een rechterrand die dikker is dan de andere twee. Lees verder

Detachering

Overige begrippen Een vast contract bij een detacheringbureau, deze kandidaat wordt ingezet bij een onderneming om arbeid te verrichten, dit kan een tijdelijke of een deta- vaste aanstelling zijn. Het voordeel van een detachering is dat je veel ervaring kan opdoen in verschillende bedrijven en zo op verschillende plekken de goede, nuttige informatie kan oppikken. Lees verder

Doorlooptijd

Overige begrippen Dit is de tijd die nodig is voor het voltooien van een activiteit van begin tot eind, bijvoorbeeld een procedure. Lees verder

Dwingend recht

Overige begrippen Als een wet dringend recht bevat wil het zeggen dat van de regels die in deze wet staan niet mag worden afgeweken. Voor een normaal mens lijkt dat heel logisch maar voor een jurist zijn dit hele belangrijke rechten. Lees verder

Echtscheiding

Overige begrippen Het scheiden van twee mensen, deze wordt aangevraagd bij de rechter. Dit kan door beide partners worden gedaan, meestal komt er een advocaat of een echtscheidingsbemiddelaar aan te pas. De rechterlijke uitspraak zal uiteindelijk het huwelijk ontbinden. Lees verder

Geregistreerd partnerschap

Overige begrippen Een samenlevingsvorm die tot stand komt bij de ambtnaar van de burgerlijke stand. Voor deze samenlevingsvorm zijn de volgende regels opgesteld: plichten en rechten voor beide partners, voorwaarden om de verbintenis te kunnen sluiten, de wijze waarop de verbinding tot stand komt en wordt beëindigd. Lees verder

Huwelijk

Overige begrippen Een samenlevingsvorm die tot stand komt bij de ambtnaar van de burgerlijke stand. Voor deze samenlevingsvorm zijn de volgende regels opgesteld: plichten en rechten voor beide partners, voorwaarden om de verbintenis te kunnen sluiten, de wijze waarop de verbinding tot stand komt en wordt beëindigd. Lees verder

Kantonrechter

Overige begrippen Deze rechter behandeld strafzaken en civiele zaken. Hier kan zonder advocaat of andere gemachtigde worden geprocedeerd, dit is niet verplicht maar wel een mogelijkheid. Lees verder

Kritische prestatie-indicatoren

Overige begrippen Inntrumenten die het voor mogelijk maken, om te meten of de kritsche succesfactoren in de hand worden gehouden. Deze instrumenten geven een indicatie van een situatie, zonder dat succes gegarandeerd is. Lees verder