person_outline
search

Onderneming

Materiële vaste activa

Onderneming Dit zijn vaste activa die tastbaar zijn. Dit is voor BV’s en NV’s een wettelijk voorgeschreven term op de balans. Onder deze post kunnen we bijvoorbeeld machines en gebouwen scharen. Lees verder

Netto activa

Onderneming Netto activa van een NV en een BV is het deel van het totale vermogen dat aan een onderneming toebehoort, bij een eenmanszaak of andere vormen die geen rechtspersoonlijkheid hebben, is dit het door de eigenaren beschikbaar gesteld vermogen. Lees verder

Netto geldscheppend bedrijf

Onderneming De surplus van verschillende uitstaande kredieten van een bank, met daar van afgetrokken het bedrag wat de bank aan langlopende schulden ontvangt, noemen we netto van een geldscheppend bedrijf. Lees verder

Nettovermogenswaarde

Onderneming De waardering van de passiva en activa van een aandeel, of deelneming in een ander bedrijf, welke gelijk zijn aan de waarde die de zusteronderneming hanteert voor haar eigen passiva en activa. Lees verder

NL GAAP

Onderneming Generally Accepted Accouting Principles. Een door iedereen geaccepteerd accounting principe, elk land heeft zijn eigen GAAP in principe, maar tegenwoordig werkt Europa er hard aan een Europese GAAP te krijgen. Dus de GAAP van Nederland. Lees verder

Off balance

Onderneming Een economische term die verteld dat een bepaald bedrag, positie of activiteit van een ondernemingen buiten de balans gehouden wordt. Bijvoorbeeld lease- en huurcontracten. Lees verder

Onderhandse lening

Onderneming Dit is een lening waarbij de twee partijen ( geldverstrekker en afnemer ) direct met elkaar onderhandelen, zonder bemoeienis van een tussenpersoon, komt vaak voor bij familiekwesties. Lees verder

Open reserve

Onderneming Een open reserve, het bestaan en de grootte van deze reserve moet duidelijk uit de balans te halen zijn. Dan spreken we van een open reserve. Lees verder

Openingsbalans

Onderneming De eerste balans die wordt opgemaakt aan het begin van een bepaalde verslagperiode, deze zal dus meestal gelijk zijn aan de eindbalans van het voorgaande boekjaar. Lees verder

Passiefzijde

Onderneming Ook wel beter bekend als de creditzijde van een balans, de rechterkant. Aan deze kant worden alle kort- en langlopende schulden vermeld die een onderneming heeft. Lees verder

Passiva

Onderneming Term voor het opgetelde van het eigen vermogen, lang- en kortlopende schulden van een onderneming, zoals deze aan de rechterzijde ( credit ) van de balans worden vermeld. Lees verder

Raad voor jaarverslaggeving

Onderneming De raad schrijft de regels waar elk beurgenoteerd bedrijf zich aan moet houden als we het hebben over alles wat te maken heeft met de jaarrekening, deze zijn geformuleerd in de RJ-rochtlijnen. Lees verder

Reële waarde

Onderneming Of eerlijke, duidelijke waarde. Deze waarde is een bedrag waar een actief voor verhandeld of een verplichting afgewikkeld zou kunnen worden, tussen twee onafhankelijke partijen, eerlijk voor beide. Lees verder

Reserve

Onderneming Een bedrag dat door een bedrijf apart gehouden kan worden om; onverwachte kosten, lasten of eventuele verliezen te kunnen dekken, zonder het bedrijf ongezond te maken. Het maakt deel uit van het eigenvermogen van een onderneming. Lees verder

Resultatenrekening

Onderneming In de volksmond beter bekend als winst- en verliesrekening. Het is een duidelijk en overzichtelijke samenvatting waarin de omzet te zien is de kosten in een bepaalde periode, wanneer deze van elkaar worde afgetrokken zal er een winst of verlies zichtbaar zijn. Lees verder

RJ-richtlijnen

Onderneming Regels waar elk beurgenoteerd bedrijf zich aan moet houden als we het hebben over alles wat te maken heeft met de jaarrekening, deze worden geschreven door de Raad van jaarverslaggeving voor elk beursgenoteerd bedrijf. Lees verder

Schulden op korte termijn

Onderneming Zoals het woord kort al zegt zijn het verplichtingen tot betalingen van een onderneming die op korte termijn voldaan moeten worden, als deze betalingstermijn korter dan één jaar is, noemen we het schulden op korte termijn. Lees verder

Schulden op lange termijn

Onderneming Zoals het woord lang al zegt zijn het verplichtingen tot betalingen van een onderneming die op lange termijn voldaan moeten worden, als deze betalingstermijn langer dan één jaar is, noemen we het schulden op lange termijn. Lees verder

Statutaire reserves

Onderneming Een reserve die ontstaat uit richtlijnen die door winstverdeling in plek hebben gekregen in de statuten. Een toevoeging aan deze reserve wordt vaak in de voorgestelde winstverdeling opgenomen. Lees verder

Stelselkeuze

Onderneming Het kiezen van de wijze van rapporteren van een jaarrekening, vaak als een bedrijf voor de eerste keer een in jaarverslag informatie moet verstrekken vindt deze stelselkeuze plaats. Lees verder

Stelselwijziging

Onderneming Het wijzigen van de wijze van rapporteren van een jaarrekening, vaak als een bedrijf voor de eerste keer een in jaarverslag informatie moet verstrekken vindt deze stelselkeuze plaats, wanneer deze niet bevalt zal er een stelselwijziging plaats vinden. Lees verder

Stroppenpot

Onderneming Een post op de balans die al wel in mindering is gebracht op de winst voor belastingen maar wel credit staat op de balans. Deze post dient ervoor verliezen in de nabije toekomst op te kunnen vangen. Lees verder

Transitorische posten

Onderneming Zijn posten waar het moment van betalen afwijkt van het moment waarop de opbrengsten of kosten ontstaan. Dit wordt veel gebruikt om de balans voor een bepaalde periode zo kloppend mogelijk te krijgen. Lees verder

Translatie-effect

Onderneming Invloed van veranderingen van wisselkoersen, doordat bij de omrekeningen van winsten in buitenlandse valuta, veranderingen kunnen zijn in de prijs van de buitenlandse munt kunnen winsten flink hoger of lager uitvallen na omrekening. Lees verder

US-GAAP

Onderneming Generally Accepted Accouting Principles. Een door iedereen geaccepteerd accounting principe, elk land heeft zijn eigen GAAP in principe, maar tegenwoordig werkt Europa er hard aan een Europese GAAP te krijgen. Dus de GAAP van de Verenigde Staten. Lees verder

Vaste activa

Onderneming Productiemiddelen van een onderneming die langer meegaan dan een jaar. Hieronder scharen we gebouwen, inventaris en machines. De vaste activa kunnen naar aard worden onderverdeeld in: Materieel, financieel en immaterieel. Lees verder

Verlies- en winstrekening

Onderneming Het is een duidelijk en overzichtelijke samenvatting waarin de omzet te zien is de kosten in een bepaalde periode, wanneer deze van elkaar worde afgetrokken zal er een winst of verlies zichtbaar zijn. Ook wel resultatenrekening genoemd. Lees verder

Vermogen

Onderneming De totale hoeveelheid in geld uitgedrukt aan de creditzijde van de balans. Het vermogen is opgebouwd uit vreemd vermogen en eigen vermogen. Lees verder

Vermogens-mutatiemethode

Onderneming Een waarderingsmethode voor deelnemingen, deze schrijft voor dat deze op echte waarde bepaald moeten worden. Door deze methode houdt je je eigen vermogen overzichtelijk. Lees verder

Vermogensvergelijking

Onderneming Bij dit onderzoek worden de wijzigingen in het vermogen van een onderneming onderzocht. Hierbij worden vaak verschillende financiële kencijfers gebruikt, zoals quick ratio en de current ratio. Lees verder

Verslaglegging

Onderneming Heel letterlijk het neerleggen in een verslag, de dus wijze waarop gegevens ( meestal financieel ) worden gerapporteerd, voor de belastingdienst en voor particulieren. Lees verder

Vlottende activa

Onderneming Activa, productiemiddelen die zeer snel om te zetten zijn in geld of die maar een productieproces meegaan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de voorraden van een bedrijf. Lees verder

Vlottende passiva

Onderneming Het zijn verplichtingen tot betalingen van een onderneming die op korte termijn voldaan moeten worden, als deze betalingstermijn korter dan één jaar is, noemen we het vlottende passiva. Lees verder

Voorziening

Onderneming Een bedrag voor verplichtingen die verwacht worden, deze wordt op de creditzijde van de balans gezet. Bijvoorbeeld nog te betalen schadeclaims, je weet dat ze betaald moeten worden alleen nog niet wanneer. Lees verder

Vordering

Onderneming Kan zowel positief als negatief zijn, het kan een bedrag zijn dat nog tegoed is van een afnemer die op lange of korte termijn opvorderbaar zijn, maar kunnen ook verplichtingen aan derden zijn in het geval van een faillissement. Lees verder

Waarderingsgrondslag

Onderneming Een van de methodes waardoor de waarde van een bezit wordt bepaald. Bijvoorbeeld voor het samenstellen van een winst- en verliesrekening of bij het opmaken van een balans. Lees verder

Wettelijke reserve

Onderneming Dit is een wettelijk voorgeschreven post die bij oprichting van een onderneming in het leven wordt geroepen  voor de oprichtingskosten, onderzoekskosten en emissiekosten. Binnen 5 jaar moet dit bedrag echter van de balans worden afgeschreven. Lees verder

Window dressing

Onderneming Het zo zonnig mogelijk brengen van financiële gegevens. De cijfers worden op zo’n manier samengesteld dat ze er beter uitzien als dat ze in werkelijkheid zijn. Lees verder