person_outline
search

Onderneming

Financieel actief

Onderneming Hieronder vallen liquide middelen, eigen vermogen in een andere partij ( aandelen ) en het recht om liquide middelen van een andere partij te mogen ontvangen. Lees verder

Financiële hefboom

Onderneming Het verbeteren van het rendement van het eigen vermogen, dit kan door een financiering met goedkoper vreemd vermogen, hierdoor wordt er meer uit het eigen vermogen gehaald doordat de rente over het vreemd vermogen lager is dan de winst op het eigen vermogen. Lees verder

Financiële instrumenten

Onderneming Alle posten die op de balans voorkomen die een verplichting of een recht vormen om liquide middelen te leveren of te mogen ontvangen. Met al deze posten op de balans is ook voor buitenaf de mate van risico’s duidelijk. Lees verder

Financiële vaste activa

Onderneming Vaste activa die bedoeld zijn om invloed uit te kunnen oefen binnen andere ondernemingen. Deze kunnen bestaan uit; aandelen, deelnemingen in andere ondernemingen en andere financiële vorderingen. Lees verder

GAAP

Onderneming Generally Accepted Accouting Principles. Een door iedereen geaccepteerd accounting principe, elk land heeft zijn eigen GAAP in principe, maar tegenwoordig werkt Europa er hard aan een Europese GAAP te krijgen. Lees verder

GBC

Onderneming Een gedrag- en beroepscode voor accountants. Een code waaraan elke gewaardeerde accountant zich zal moeten houden om serieus genomen te willen worden. Lees verder

Geconsolideerde balans

Onderneming Een totale balans van alle maatschappijen die onder een dak vallen, dus moeder- en dochterondernemingen, van een concern. Alle passiva en activa worden opgeteld op een totale balans. Lees verder

Geconsolideerde jaarrekening

Onderneming Een totale jaarrekening van alle maatschappijen die onder een dak vallen, dus moeder- en dochterondernemingen, van een concern. Alle winsten en verliezen worden opgeteld op een totale jaarrekening. Lees verder

Geconsolideerde resultatenrekening

Onderneming Deze resultatenrekening geeft alleen alle verkopen aan derden aan. Alle transacties binnen een concern zijn tegen elkaar weggestreept, waardoor er een geconsolideerde winst van alle bedrijven binnen een concern wordt weergegeven. Lees verder

Goodwill

Onderneming De extra waarde of meerwaarde van een bedrijf door de opgebouwde connecties of de klantenbinding in het verleden. Eigenlijk dus de waarde van de reputatie van een onderneming in geld uitgedrukt. Lees verder

Groepsresultaat

Onderneming Het resultaat van een groep ondernemingen, die een concern zijn ( moeder- en dochterondernemingen ) deze zijn te vinden op de geconsolideerde jaarrekening. Daarom wordt deze ook wel een groepsjaarrekening genoemd. Lees verder

Groepsvermogen

Onderneming het totale vermogen van de moeder- en dochterondernemingen, wat bestaat uit: belang van derden en eigen vermogen. Belang van derden , omdat deze recht hebben op een deel van de winst van de groepsmaatschappij. Lees verder

Herwaarderingsreserve

Onderneming Een onderdeel van het eigen vermogen. Dit ontstaat door her herwaarderen van voorraden of vaste activa, bijvoorbeeld door waardering van vaste activa tegen actuele waarde. Voor de commerciële jaarrekening is dit toegestaan, voor de fiscale echter niet. Lees verder

Historische prijs

Onderneming Een prijs die in het verleden voor een product betaald is. Op de balans wordt een bedrag gevraagd en niet een inkoopprijs per eenheid. Daardoor dus de historische prijs. Deze staat tegen over het bedrag voor de vervanging van het product. Lees verder

Historische uitgaafprijs

Onderneming Een prijs die in het verleden voor een product betaald is. Op de balans wordt een bedrag gevraagd en niet een inkoopprijs per eenheid. Daardoor dus de historische prijs. Deze staat tegen over het bedrag voor de vervanging van het product. Lees verder

Historische uitgaven

Onderneming Een prijs die in het verleden voor een gebouw of machine betaald is. Op de balans wordt een bedrag gevraagd en niet een inkoopprijs per eenheid. Daardoor dus de historische prijs. Deze staat tegen over het bedrag voor de vervanging van de machine of het gebouw. Lees verder

Historische waarde

Onderneming Waarde van de vaste activa die komen uit uitgaven die in het verleden gedaan zijn om deze activa te kunnen aanschaffen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de afschrijvingen die op deze activa wordt toegepast. Lees verder

IAS

Onderneming International accounting Standards Board. Een onafhankelijk international organ dat is belast met de opzet van standaarden voor het opzetten van jaarrekeningen en jaarverslagen om het voor iedereen duidelijk en eerlijk te houden. Lees verder

IASB

Onderneming International accounting Standards Board. Een onafhankelijk international organ dat is belast met de opzet van standaarden voor het opzetten van jaarrekeningen en jaarverslagen om het voor iedereen duidelijk en eerlijk te houden. Lees verder

IFRS

Onderneming International Financial Reporting Standards, een verzameling van verschillende afspraken over hoe ondernemingen hun jaarverslag moeten presenteren, om duidelijkheid en eerlijke concurrentie te krijgen. Lees verder

IFRS-jaarrekening

Onderneming Een jaarrekening van een onderneming die voldoet aan de normen van de IFRS; International Financial Reporting Standards, een verzameling van verschillende afspraken over hoe ondernemingen hun jaarverslag moeten presenteren, om duidelijkheid en eerlijke concurrentie te krijgen. Lees verder

IFRS-normen

Onderneming International Financial Reporting Standards, een verzameling van verschillende afspraken over hoe ondernemingen hun jaarverslag moeten presenteren, om duidelijkheid en eerlijke concurrentie te krijgen. Deze afspraken moeten conform zijn aan de IFRS-normen. Lees verder

IFRS-openingsbalans

Onderneming Een openingsbalans van een onderneming die voldoet aan de normen van de IFRS; International Financial Reporting Standards, een verzameling van verschillende afspraken over hoe ondernemingen hun jaarverslag moeten presenteren, om duidelijkheid en eerlijke concurrentie te krijgen. Lees verder

IFRS-reporting date

Onderneming Een reporting date van een onderneming die voldoet aan de normen van de IFRS; International Financial Reporting Standards, een verzameling van verschillende afspraken over hoe ondernemingen hun jaarverslag moeten presenteren, om duidelijkheid en eerlijke concurrentie te krijgen. Lees verder

IFRS-transitiedatum

Onderneming Een transitiedatum van een onderneming die voldoet aan de normen van de IFRS; International Financial Reporting Standards, een verzameling van verschillende afspraken over hoe ondernemingen hun jaarverslag moeten presenteren, om duidelijkheid en eerlijke concurrentie te krijgen. Lees verder

Immateriële activa

Onderneming Dit zijn activa die niet tastbaar zijn, hierbij kun je denken aan geactiveerde bedragen en goodwill, eigenlijk een onzichtbare vorm van vaste immateriële activa. Ook passiva kunnen immaterieel zijn. Lees verder

Immateriële vaste activa

Onderneming Dit zijn vaste activa die niet tastbaar zijn, hierbij kun je denken aan geactiveerde bedragen en goodwill, eigenlijk een onzichtbare vorm van vaste immateriële activa. Ook passiva kunnen immaterieel zijn. Lees verder

Incidentele baten

Onderneming Zijn baten ( opbrengsten ) die maar een enkele keer voorkomen, zoals opbrengsten die voorvloeien uit een natuurramp of dingen die heel weinig gebeuren, incidenten. Lees verder

Inventaris

Onderneming Een overzicht van alle kapitaalgoederen van een bedrijf, de debiteuren worden hier ook bij gerekend. Als we het hebben over de post inventaris gaat het om alle goederen en kapitaal welke een bedrijf op het moment van balans opmaken in bezit heeft. Lees verder

Inventariseren

Onderneming Het zeer precies vastleggen van alle voorraden, machines, auto’s en andere kapitaalgoederen binnen een bedrijf waar het bedrijf eigenaar van is, vervolgens hiervan zo precies mogelijk de waarde weergeven. Lees verder

Investering

Onderneming In de volksmond gezien als een grote uitgave die in een keer wordt gedaan, in het bedrijfsleven is het een uitgave voor een duurzaam kapitaalgoed, bijvoorbeeld dure machines of gebouwen, deze worden in een bepaalde periode afgeschreven op de balans. Lees verder

Jaarrekening

Onderneming Een verslag van de financiële situatie van een bedrijf, die voldoet aan wettelijk voorgeschreven eisen. Deze bestaat uit een balans en een resultatenrekening met een toelichting hierop. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een commerciële ( voor aandeelhouders ) en een fiscale ( voor de belastingdienst ) jaarrekening. Lees verder

Jaarverslag

Onderneming In dit verslag, meestal in boekvorm, is het jaarverslag en de toelichtingen van de directie opgenomen, tezamen met alle andere informatie die de directie bereidt is aan buitenstaanders te laten zien. Lees verder

Jaarwinst

Onderneming Een positief resultaat aan het einde van een betreffende boekjaar van een onderneming, het tegenovergestelde zou een jaarverlies zijn. Kan zowel in bedragen als in winst in productiecapaciteit worden uitgedrukt. Lees verder

Kapitaal

Onderneming Als we naar de balans kijken praten we over kapitaal als we naar de rechterkant van de balans, namelijk de debetzijde, het totale bedrag van alle posten aan deze kant noemen we het kapitaal. Lees verder

Kort vreemd vermogen

Onderneming Zoals het woord kort al zegt zijn het verplichtingen tot betalingen van een onderneming die op korte termijn voldaan moeten worden, als deze betalingstermijn korter dan één jaar is, noemen we het kort vreemd vermogen. Lees verder

Kortlopende schulden

Onderneming Zoals het woord kort al zegt zijn het verplichtingen tot betalingen van een onderneming die op korte termijn voldaan moeten worden, als deze betalingstermijn korter dan één jaar is, noemen we het kortlopende schulden. Lees verder

Langlopende schulden

Onderneming Zoals het woord lang al zegt zijn het verplichtingen tot betalingen van een onderneming die op lange termijn voldaan moeten worden, als deze betalingstermijn langer dan één jaar is, noemen we het langlopende schulden. Lees verder

Materialiteit

Onderneming In de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving staat materialiteit ervoor dat de informatie die wordt gegeven voldoet aan de eisen van “ materieel belang “. Dit staat omschreven in het “ stramien voor de vormgeving en opstelling van jaarrekeningen “. Lees verder

Materieel belang

Onderneming Informatie kan van materieel belang zijn als gebruikers van deze informatie er beslissingen mee gaan nemen die van belang op de economische toestand. Wanneer deze informatie gebruikt wordt vanuit de jaarrekening, noemen we het materieel belang. Lees verder