person_outline
search

Onderneming

Aanschafprijs

Onderneming Een prijs die aan vaste activa wordt verleent, deze prijs vertegenwoordigd het bedrag dat in het verleden voor een gebouw, machine of andere vaste activa betaald is. Meestal in euro per stuk. Lees verder

Activeren

Onderneming Het opnemen van uitgaven bij de activa, door deze als een investering op te vatten en om deze reden te posten aan de debetzijde van de balans, zodat er afschrijving over deze investeringen kan plaatsvinden Lees verder

Afschrijving

Onderneming De waardevermindering van bedrijfsbezittingen die langer als een jaar op de balans blijven staan, doordat bijvoorbeeld machines ouder worden, worden ze instabieler en gevoeliger voor problemen, hierdoor verminderd de waarde. Lees verder

Algemene reserve

Onderneming Een bedrag dat door een bedrijf apart gehouden kan worden om; onverwachte kosten, lasten of eventuele verliezen te kunnen dekken, zonder het bedrijf ongezond te maken. Lees verder

Amortisatie

Onderneming Aflossing of aflossingen, dit kan ineens of verdeeld over een vaste periode van enkele maanden of jaren waar de afbetaling in gelijke delen geschied, inclusief rente en aflossing. Lees verder

Amortisation

Onderneming Engelse woord voor amortisatie; aflossing of aflossingen, dit kan ineens of verdeeld over een vaste periode van enkele maanden of jaren waar de afbetaling in gelijke delen geschied, inclusief rente en aflossing. Lees verder

ARC

Onderneming een politieke adviesgroep, deze verzorgt de Europese regelgeving op het gebied van externe verslaggeving. Er zijn vertegenwoordigers uit alle lidstaten van de EU die zitting hebben in het ARC, en werken op Europese voorschriften. Lees verder

Badwill

Onderneming Een Engelse term uit de economie die slaat op een negatief verschil tussen de betaalde prijs voor de overname van een onderneming en de netto activawaarde van deze onderneming. Lees verder

Balans

Onderneming Een overzicht van aan de rechterkant het eigen vermogen ( passiva of creditkant ) en aan de linkerkant de bezittingen ( activa of debetzijde ) op een zeker moment. De beide kanten zijn altijd in balans met elkaar. Lees verder

Balansbegrippen

Onderneming Balansbegrippen zijn, net als het woord eigenlijk al zegt, begrippen die betrekking hebben op een balans, je vindt ze terug op de balans of in de uitleg ervan. Lees verder

Balansposten

Onderneming De posten die op een balans horen. De namen van alle activa en passiva. Een balanspost is eigenlijk een uitleg van het bedrag dat op de balans staat. Lees verder

Balansverkorting

Onderneming Het bewust weglaten van balansposten op de balans. Hierdoor zullen ratio’s die aan de hand van de balans worden berekent worden verbeterd. Eigenlijk zonnig gebracht, maar vaak gebruikt. Lees verder

Balanswaarde

Onderneming De waarde van de activa en de passiva op de balans, dus het bedrag dat achter deze posten op de balans staat, bij vaste activa is dit berekent door aanschafwaarde min de afschrijving. Lees verder

Baten

Onderneming Alle bedragen die in een jaar die leiden tot een vergroting van het eigen vermogen van een niet – commerciële organisatie. Dus bijvoorbeeld winst van een onderneming. Lees verder

Bedrijfslasten

Onderneming Dit zijn bedragen die uiteindelijk van de brutowinst afgehaald moeten worden. Het zijn namelijk kosten opkomen bij de uitvoering van normale bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden zijn lonen, kostprijs en afschrijvingen. Lees verder

Betalingsbalans

Onderneming Een betalingsbalans is een zeer precies overzicht van de waarde ( uitgedrukt in geld ) van alle transacties die in een zekere periode hebben plaatsgevonden. Hiervoor wordt meestal een jaar als periode gebruikt. Lees verder

Bezittingen

Onderneming Dit zijn goederen die onder het beheer zijn van een persoon, het hoeven niet zijn of haar eigendom te zijn, het kan en mag natuurlijk wel. Bij bedrijven zijn de bezittingen vermeld aan de activakant van de balans. Lees verder

Big Bath Accounting

Onderneming Bij deze maatregelen worden toekomstige verliezen en kosten alvast genomen om negatieve resultaten te versterken, dit gebeurt om laag te beginnen, waardoor er later winststijgingen, sneller te zien zullen zijn. Lees verder

Boekwaarde

Onderneming De waarde van de bezittingen en andere activa posten waarvoor ze op de balans staan vermeld en dus in de “ boeken “staan. Vandaar het begrip boekwaarde. Lees verder

Boekwinst

Onderneming Is eigenlijk het verschil tussen en boekhoudkundige waarde van een onderneming en de werkelijke waarde van een onderneming, als deze positief is, dus de werkelijke waarde van onderneming hoger is, is er sprake van boekwinst. Lees verder

Buitengewone baten

Onderneming Dit zijn baten ( winsten ) die ontstaan buiten de normale bedrijfsvoering om. Hierbij kan gedacht worden aan de verkoop van vaste activa of veranderingen in de soort boekhouding. Lees verder

Buitengewone baten en lasten

Onderneming Dit zijn baten ( winsten ) die ontstaan buiten de normale bedrijfsvoering om. Hierbij kan gedacht worden aan de verkoop van vaste activa of veranderingen in de soort boekhouding.En lasten ( verliezen ) die ontstaan buiten de normale bedrijfsvoering om. Hierbij kan gedacht worden aan de verkoop van vaste activa of veranderingen in de soort boekhouding. Lees verder

Buitengewoon resultaat

Onderneming Is de uitkomst van het verschil tussen de buitengewone baten en de buitengewone lasten, deze wordt op de jaarrekening weergegeven om een eerlijk een duidelijk beeld van de financiële situatie te krijgen. Lees verder

Conceptual framework

Onderneming Is een soort inhoud of handleiding over het opstellen en het vormgeven van een jaarrekening. De doelstelling of het nut hiervan is dat alle jaarrekeningen in ieder geval alle vitale informatie bevatten. Lees verder

Consolidatie

Onderneming Het boekhoudkundig integreren van een dochteronderneming in de boekhouding van het moederbedrijf. Meestal gebeurt dit pas als er een belang van meer dan 50% is in het bedrijf. Lees verder

Consolideren

Onderneming Het boekhoudkundig integreren van een dochteronderneming in de boekhouding van het moederbedrijf. Meestal gebeurt dit pas als er een belang van meer dan 50% is in het bedrijf. Lees verder

Deelneming

Onderneming Dit wil zeggen dat een onderneming deel neemt in een andere onderneming, door een bepaald deel van de aandelen in bezit te hebben. Dit moet op de balans geboekt worden aan de activakant. Lees verder

Desinveteringen

Onderneming Tegenovergestelde van een investering, in plaats van geld, of kapitaal in de onderneming te stoppen wordt dit bij een desinvestering teruggetrokken uit een onderneming, dit kan bijvoorbeeld door verkoop van vaste activa. Lees verder

Ecofin

Onderneming Europese raad van Ministers van Financiën. Deze hebben een belangrijk aandeel bij invoeringen van de Europese Verordening. Deze is gericht op een gelijke externe verslaggeving voor grote beursfondsen. Lees verder

Eenmalige baten / lasten

Onderneming Winsten of verliezen die ontstaan door verkoop van vaste activa die al hun levensduur voorbij waren, dus helemaal afgeschreven waren. Of winsten of verliezen die ontstaan na fusies of overnames. Lees verder

EFRAG

Onderneming De European Financial Reporting Advisory Group, staat voor de technische adviesgroep binnen Europa over de goedkeuringsprocedures. Deze groep ondersteund verschillende organisatie bij de toepassing van de Europese verordening voor grote Europese beursfondsen. Lees verder

EG-richtlijnen

Onderneming Deze richtlijnen voor de jaarverslaggeving van ondernemingen, zijn geprobeerd door de Europese Commissie uit te vaardigen, maar door de vele vertalingen werd dit erg bemoeilijkt. Tegenwoordig wordt alles door de ARC gecontroleerd. Lees verder

Egalisatie reserve

Onderneming Is een soort potje dat ondernemingen onderhouden om tegenvallers glad te kunnen strijken, een soort reserves om de winstontwikkeling zoveel mogelijk geleidelijk te houden, wordt tegenwoordig steeds minder, vanwege strengere regels ontrent de egalisatie reserve. Lees verder

Eigen vermogen

Onderneming Het eigen vermogen van een NV en een BV is het deel van het totale vermogen dat aan een onderneming toebehoort, bij een eenmanszaak of andere vormen die geen rechtspersoonlijkheid hebben, is dit het door de eigenaren beschikbaar gesteld vermogen. Lees verder

Eindbalans

Onderneming Een balans, zoals het woord al zegt, die aan het einde van het boekjaar wordt opgemaakt, of die wordt opgemaakt bij de opheffing van een onderneming. Lees verder

Elimineren

Onderneming De consolidatie van de jaarrekening, onder andere door; de post deelneming van een moederonderneming wordt weggestreept tegen, reserves, aandelenkapitaal en resultaat van de dochteronderneming of bijvoorbeeld de onderlinge leveranties die tegen elkaar worden weggestreept. Lees verder

Enforcement

Onderneming Een speciaal toezicht op de financiële verslaggeving, er wordt dan gekeken of deze wel voldoet aan alle wettelijke regelingen en eisen. Dit wordt uitgevoerd bij alle bedrijfstypes. Lees verder

Europese Verordening

Onderneming Een heel belangrijk document als het gaat om de externe verslaggeving. In dit document is bepaald dat elk Europees beursfonds moet voldoen aan de IAS ( International Accounting Standards ) voor een overzichtelijke jaarrekening. Lees verder

Exposure draft

Onderneming Een voorstel om te kunnen komen tot een IFRS ( International Financial Reporting Standard ). Deze moet leiden tot gelijke regels, met betrekking tot financiële raportering, voor Europese beursfondsen. Lees verder

Externe verslaggeving

Onderneming Berichtgeving van een onderneming naar buiten toe. Dus aandeelhouders en verschillende partijen waar zij zaken mee doen. Meestal in de vorm van een jaarrekening en het jaarverslag van het bestuur. Lees verder