person_outline
search

Juridisch

Aansprakelijkheidsrecht

Juridisch Als iemand schade toebrengt aan een ander dan wordt hij daarvoor aansprakelijk gehouden. Dat wil zeggen dat zijn vermogen kan worden aangesproken om de schade te vergoeden. Het doel hiervan is dat de aangebrachte schade vergoed wordt, maar kan ook zijn dat degene die schade lijdt hiervoor genoegdoening ontvangt. Soms vloeit de verantwoordelijkheid voor de schade voort uit een wet. Dit heet dan Wettelijke Aansprakelijkheid. Lees verder

Arbeidsrecht

Juridisch Als iemand afspreekt met een ander dat hij bij de ander in dienst is, verplicht hij zich voor de ander arbeid uit te oefenen en wordt dan ook werknemer genoemd. De partij voor wie arbeid wordt verricht heet werkgever. De onderlinge verhouding tussen deze twee wordt voornamelijk geregeld in het Arbeidsrecht. Het Arbeidsrecht is er met name gekomen om degene die werk verricht te beschermen tegen de willekeur van de werkgever. Lees verder

Asiel- of vreemdelingenrecht

Juridisch Binnen Nederland hebben de staatsburgers allemaal dezelfde rechten. Dit is geregeld in de grondwet. Mensen die uit het buitenland komen en dus geen Nederlands Staatsburger zijn hebben deze rechten niet. Ze vallen onder het asiel- of vreemdelingenrecht. Deze wet is gemaakt om te verzekeren dat vluchtelingen uit het buitenland in ons land een goed heenkomen kunnen vinden (asiel). De laatste jaren is de focus er meer op gericht dat mensen uit het buitenland niet ten onrechte zich in Nederland vestigen. Lees verder

Belastingrecht

Juridisch De regering van Nederland oefent allerlei taken uit zoals het bouwen van wegen, het verzorgen van onderwijs enz. Het benodigde geld hiervoor wordt geïnd via de betastingen. In de Belastingwet worden allerlei zaken hieromtrent geregeld. Wie betaalt belasting en waarvoor? Hoe wordt de belasting geheven? Wat als iemand probeert om onder de verplichting van het betalen van belasting uit te komen? Het belasting recht wordt ook Fiscaal recht genoemd. Lees verder

Bestuursrecht

Juridisch Om zaken binnen Nederland ordelijk te laten verlopen is er een openbaar bestuur ingesteld. Hierbij kan gedoeld worden op het landelijk bestuur, maar ook provinciaal of plaatselijk zijn er bestuurders aangesteld. Wat zij wel en niet mogen wordt geregeld in het Bestuursrecht. Onder het bestuursrecht valt onder andere het uitgeven van vergunningen. Een beslissing vanuit het bestuursrecht genomen heeft altijd gevolgen voor alle burgers binnen de werkingssfeer van dat bestuursrecht. Lees verder

Burenrecht

Juridisch Burgers die naast elkaar wonen hebben een aantal rechten en verplichtingen t.o.v. elkaar. Welke dit zijn wordt geregeld in het Burenrecht. Hierin wordt o.a. geregeld dat buren elkaar geen overlast mogen bezorgen. Ook de afscheiding tussen de gebieden van burgers die naast elkaar wonen wordt hierin geregeld. Als er in het burenrecht een overtreding wordt gemaakt wordt dit niet via het strafrecht afgehandeld, maar via het burgerlijk recht. Lees verder

Burgerlijk recht

Juridisch De verhouding tussen de burgers in Nederland wordt geregeld door het burgerlijk Recht, oftewel het Civiel Recht. Onder het burgerlijk recht vallen veel onderwerpen die voor de burger van belang zijn. . Ook wordt hierin de verhouding geregeld tussen de burger en goederen. Vragen als bijvoorbeeld: “Wie is de eigenaar van een bepaalde bezitting?”, worden hierin geregeld. Maar ook: “Welke rechten en verplichtingen hebben mensen die met elkaar getrouwd zijn?” Lees verder

Cassatie recht

Juridisch Als iemand binnen het strafrecht is veroordeeld kan hij in Cassatie gaan. Dit gebeurt bij de Hoge Raad. Tijdens de Cassatie wordt alleen gekeken of de lagere rechter het recht wel op de goede manier heeft geïnterpreteerd en aangewend. Er wordt dus niet gekeken of de veroordeelde daadwerkelijk de feiten heeft gepleegd waarvoor hij is veroordeeld. Ook buiten het strafrecht kan men in cassatie gaan als men het niet eens is met een uitspraak. Lees verder

Consumentenrecht

Juridisch Een burger die als privé-persoon iets koopt van een leverancier wordt beschermd door het Consumentenrecht. Hierin zijn de regels opgesteld als hij iets koopt in een winkel, op het internet e.d. Mocht de leverancier zich niet gehouden hebben aan deze regels, die bindend zijn, dan kan de koop weer ongedaan worden gemaakt. Ook bij het afsluiten van een abonnement moet de leverancier aan regels voldoen, bijvoorbeeld hoe een abonnement weer kan worden opgezegd. Lees verder

Contracten- en Verbintenissenrecht

Juridisch Het verbintenissenrecht houdt zich bezig met contracten die burgers of een ander lichaam met rechtsbevoegdheid (rechtspersoon) onderling met elkaar afsluiten. Als zodanig maakt het dus deel uit van het Burgerlijk Recht. In het Verbintenissenrecht wordt geregeld op welke manier en voor hoelang rechtspersonen met elkaar een verbintenis kunnen aangaan. Bij een verbintenis moet men denken aan het verkopen van iets, het lenen of huren van iets of het verlenen van diensten aan elkaar. Lees verder

Erfrecht

Juridisch Het erfrecht regelt wat er met het vermogen, de bezittingen en de schulden van een overleden persoon, ook wel de erflater genoemd, gebeurt. Deze komen in het bezit van de erfopvolgers, meestal de directe familieleden. Als de erfenis voornamelijk uit schulden bestaat kan de erfopvolger de erfenis weigeren. Ook is het mogelijk een testament te maken waarbij de erfenis geregeld wordt. De wettelijke regels voor erfenissen gaan altijd boven datgene wat er in een testament staat. Lees verder

Europees en Mededingingsrecht

Juridisch In het mededingingsrecht worden de regels gesteld die ervoor moeten zorgen dat er een gezonde mededinging tussen bedrijven mogelijk blijft. Om te voorkomen dat de concurrentie wegvalt mag er in één bepaalde markt niet één overheersende partij zijn. Ook wordt gecontroleerd of staatssteun aan bepaalde bedrijven niet bijdraagt aan oneerlijke concurrentie. In Nederland is de mededinging op Europees niveau geregeld. Er bestaat dan ook een Europese Autoriteit voor Mededingingszaken. Lees verder

Gezondheidsrecht

Juridisch Omdat onze gezondheid een belangrijk goed is worden regels rondom deze gezondheid vastgelegd in het gezondheidsrecht. Hierin worden de rechten van een patiënt geregeld, de rechten en plichten van de hulpverlener en de wijze waarop de gezondheidszorg bekostigd wordt. Ook de manier waarop het systeem van onze gezondheidszorg wordt georganiseerd en wetten waarin ethische vragen aan bod komen zoals euthanasie en abortus vallen onder het gezondheidsrecht. Lees verder

Goederenrecht

Juridisch In het Goederenrecht wordt geregeld welke zeggenschap iemand heeft over een bepaald goed. Als iemand iets in eigendom heeft, dan heeft hij de volledige macht over dat goed. Er zijn ook vormen waarin men niet alles kan doen en laten met bepaalde goederen. Bijvoorbeeld bij het huren van een huis, mag men het huis gebruiken om te wonen, maar niet verbouwen. Als twee mensen een eigendomsrecht kunnen laten gelden op iets dan gaat het oudste eigendomsrecht voor. Lees verder

Huurrecht

Juridisch Het huurrecht houdt zich bezig met de regels die verbonden zijn aan het huren van een bepaald object. Als het object een huis is wordt in de huurwet de bescherming van degene die het gebruikersrecht krijgt geregeld. Aan een huurovereenkomst kan dan niet zomaar een einde gemaakt worden, waardoor de huurder op straat komt te staan. Ook de verplichtingen van de huurder worden in dit recht vastgelegd. Lees verder

I.C.T.- en computerrecht

Juridisch Bij het ontstaan van de computer in 1946 en de snelle ontwikkeling daarvan de laatste tientallen jaren bleef het computerrecht in het algemeen achter. De laatste jaren is wel duidelijk geworden dat vanuit juridisch oogpunt er nieuwe definities nodig zijn om de computer en zijn gevolgen in ons rechtssysteem op te kunnen nemen. Bijvoorbeeld: “Wat een kraker van computersystemen doet is dat nou hetzelfde als huisvredebreuk?” Lees verder

Incassorecht

Juridisch Als een burger of rechtspersoon een dienst of een goed heeft afgenomen wordt hiervoor gewoonlijk in een overeenkomst een betaling voor afgesproken. Wat kan de leverancier nou doen als er niet betaald wordt ? We bevinden ons dan op het gebied van het Incassorecht. Een leverancier kan niet zelf zomaar alle rechtsmiddelen toepassen als bijvoorbeeld het weghalen van goederen bij de betreffende burger. Dit moet worden gedaan door een deurwaarder na toestemming van een rechtbank. Lees verder

Insolventie, faillissementsrecht en surseance

Juridisch Dit recht wordt meestal toegepast bij bedrijven die niet langer in staat zijn hun schulden te betalen. Zij kunnen dan uitstel van betaling aanvragen bij de rechtbank, die hen dan failliet kan verklaren. Hoe dit in zijn werk gaat is vastgelegd in het faillissementsrecht. Als hierdoor een onderneming zijn productie moet staken moet een onderneming worden geliquideerd. Gewoonlijk wordt er een curator aangesteld om de bezittingen om te zetten in geld. Lees verder

Internationaal Recht

Juridisch Hierin worden de regels vastgelegd waaraan landen in hun omgang met elkaar zijn gebonden. Omdat in Europa de regels tussen de landen erg verschillen van die van andere landen, door deelname aan de Europese Unie, wordt hier gesproken van Europees recht. Het Internationaal Recht wordt ook wel Volkenrecht genoemd. Hieronder valt ook de Universele Verklaring voor de rechten van de Mens, waarin de Verenigde Naties de rechten hebben vastgelegd die voor ieder menselijk individu geldig zijn. Lees verder

Letselschade

Juridisch Als iemand schade ondervindt omdat hij bij een ongeval betrokken is (in de openbare ruimte of in en rondom huis of bedrijf) dan spreken we van letselschade. In Nederland kan men hiervoor een vergoeding ontvangen als duidelijk is wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de aangerichte schade. In het geval van schade ten gevolge van werk, is dit meestal de werkgever. Als iemand komt te overlijden kunnen degene die achterblijven beroep doen op een schadevergoeding. Lees verder

Mediation

Juridisch Als er sprake is van een conflict tussen twee personen, die hier zelf niet meer uit kunnen komen, dan kan mediation uitkomst bieden. Hierbij schakelt men beroepsmatig een onafhankelijke derde partij in die de twee partijen bij elkaar probeert te brengen. De oplossing die gezocht wordt zal nooit beide partijen volledig tevreden stellen, maar is de oplossing die het meest haalbaar is. Tegenwoordig wordt bij scheidingen vaak mediation toegepast. Lees verder

Merkrecht, auteursrecht en IE

Juridisch Hierin worden de regels vastgelegd die gaan over het geestelijke eigendom van iets. Het betreft hier geen tastbaar product maar kan slaan op een tekst, een liedje of een merk en dergelijke. Men kan dan spreken van Intellectueel Eigendom (IE). In dit Recht wordt o.a. geregeld hoe lang er sprake is van IE. Op basis van dit recht kan iemand een vergoeding vragen voor het gebruik van zijn IE. Lees verder

Ondernemingsrecht

Juridisch Hierin is vastgelegd hoe iemand een rechtspersoon kan oprichten met de bedoeling om hier winst mee te maken. In principe staat het iedereen vrij een onderneming te starten, maar de vorm die hiervoor gekozen wordt moet wel vastgelegd zijn in de wet. Er bestaan vennootschappen, die weer onder andere regels vallen dan maatschappen of coöperaties. Het een en ander wordt verder uitgewerkt in het Rechtspersonenrecht. Lees verder

Onderwijsrecht

Juridisch In Nederland heeft ieder kind recht op Onderwijs, onafhankelijk van de financiële draagkracht van de ouders, en tot een bepaalde leeftijd is er zelfs Onderwijsplicht. Dit ligt vast in de Onderwijswet. Ook over de organisatie en de bekostiging van het onderwijs liggen de regels hierin vast. Niet alleen dát er onderwijs is, maar ook dat dat onderwijs van goede kwaliteit is en wat de inhoud van het onderwijs is, is wettelijk geregeld. Lees verder

Onroerend Goedrecht

Juridisch Dit is het recht dat speciaal betrekking heeft op niet verplaatsbare voorwerpen, zoals gebouwen. Overigens vallen hier ook de nog niet opgegraven ertsen en mineralen onder. In de wet wordt tegenwoordig gesproken van onroerende zaken. Alle onroerende zaken worden vastgelegd in een kadaster, een register dat door de overheid wordt bijgehouden. Over onroerende zaken die iemand in bezit heeft wordt belasting geheven, in dit geval door de betreffende gemeente. Lees verder

Overige

Juridisch Er kunnen onderwerpen zijn, waarbij het niet gelijk duidelijk is onder welke categorie dit valt. Sommige situaties kunnen ook onder meerdere rechtssystemen vallen. Ook hier hebben wij ruimte voor vrijgemaakt. Aan u zal gevraagd worden om de betreffende casus te beschrijven, zodat onze medewerkers kunnen bezien onder welke categorie uw probleem het beste behandeld kan worden. Lees verder

Pensioenrecht

Juridisch In Nederland wordt ervoor gezorgd dat ouderen die niet meer kunnen werken toch verzekerd zijn van een inkomen. Ook in het geval van overlijden wordt er gezorgd voor de nabestaanden. Dit alles is vastgelegd in het pensioenrecht. Hierin is geregeld dat elke Nederlander recht heeft op een pensioen van de staat vanaf zijn 65e jaar. Daarnaast wordt de mogelijkheid geschapen om binnen een bedrijf of bedrijfstak te sparen voor een oudedagsvoorziening. Lees verder

Personen- en Familierecht

Juridisch De familie en het gezin heeft binnen de rechtsgang in Nederland een specifieke plek. In de eerste plaats omdat op deze manier de bescherming van minderjarigen ter hand wordt genomen. Ouders hebben t.a.v. hun kinderen een aantal bevoegdheden, maar ook een aantal plichten. Als deze bevoegdheden en plichten niet goed worden uitgeoefend kan de rechter ingrijpen. Ook de rechten en verplichtingen van huwelijkspartners worden hierin geregeld. Lees verder

Sociaal zekerheidsrecht

Juridisch Bij dit stelsel van voorzieningen is het de bedoeling dat iemand die buiten zijn eigen schuld in een situatie komt waarin hij of zij niet voor zichzelf kan zorgen, toch van een inkomen of van verzorging is verzekerd. Het laatste vangnet in deze wetgeving is de Bijstand. Hierin komen personen die niet via een ander vangnet kunnen worden opgevangen zoals de werkloosheidswet of de WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen). Lees verder

Staatsrecht

Juridisch Het staatsrecht wordt ook wel het constitutionele recht genoemd geeft de justitiële basis aan de Staat. De Grondwet maakt hier onderdeel van uit. In het Staatsrecht wordt geregeld hoe de staat functioneert. Welke organisaties er zijn om de staat draaiende te houden en hoe die organisaties zich ten opzichte van elkaar verhouden. Hierin is bijvoorbeeld de verhouding tussen de regering, het parlement en het staatshoofd vastgelegd. Lees verder

Vennootschaps- – en Rechtspersonenrecht

Juridisch In de wet is een rechtspersoon van groot belang. Alle burgers van Nederland kunnen in principe rechtshandelingen plegen (zoals dingen kopen, verkopen enz.) Ook bepaalde organisaties kunnen dit als ze vallen onder het Vennootschaps- of Rechtspersonenrecht. Alleen als de de wet aangeeft dat iets een rechtspersoon is, dan is het een rechtspersoon. Niemand anders heeft die bevoegdheid. Rechtspersonen kunnen zijn stichtingen, coöperaties, vennootschappen en dergelijke. Lees verder

Vervoersrecht

Juridisch Het vervoer van personen en goederen is nationaal, maar ook internationaal het vatenstelsel waar de economie gebruik van maakt. Zonder vervoer geen economie. Het is dus van groot belang dat deze overeenkomsten die worden gesloten binnen landen of tussen landen onder hetzelfde rechtssysteem vallen. Op dit gebied zijn er veel verdragen zoals het verdrag van Warschau over het internationaal vliegverkeer. Nationaal wordt dit geregeld in de wet luchtvervoer. Lees verder

Verzekeringsrecht

Juridisch De moderne burger kan en moet zich in sommige gevallen verzekeren tegen onheil. Dit kan betekenen tegen kosten in verband met ziekte (verplicht) of kosten ten gevolge van aansprakelijkheid door anderen. Aan welke regels deze verzekeringen moeten voldoen wordt in dit recht nader geregeld. “Welke soorten verzekering bestaan er?”“Hoe vindt de uitbetaling en premieberekening plaats?”Dit zijn enkele vragen die hierin worden beantwoord. Lees verder