person_outline
search

Inkomen

Loon in natura

Inkomen Dit zijn goederen die een werknemer ontvangt in ruil voor zijn diensten. Dit kan zijn een maaltijd voor wanneer een werknemer overwerkt of iets dergelijks, voor de belasting maakt het geen verschil, de natura zal voor de belasting in geld worden omgezet. Lees verder

Loonbelasting

Inkomen Dit is een soort vooruitbetaling op de inkomsten belasting, die de werkgever volgens de regels van de wet loonbelasting op het bruto maandsalaris dient in te houden om dan deze vervolgens aan de belastingdienst af te dragen. Lees verder

Loonheffing

Inkomen Dit is een soort vooruitbetaling op de inkomsten belasting en de premie volksverzekeringen, die de werkgever volgens de regels van de wet loonbelasting op het bruto maandsalaris dient in te houden om dan deze vervolgens aan de belastingdienst af te dragen. Lees verder

Loonheffingskorting

Inkomen Is een verzameling van de volgende heffingskortingen: ouderenkorting, alleenstaande – ouderkorting, jonggehandicaptekorting, levensloopverlofkorting en de algemene heffingskorting. Dit bedragen allemaal kortingen op het bedrag aan loonbelasting en / of premie volksverzekering dat wordt ingehouden op het loon. Lees verder

Loonheffingskorting

Inkomen Is een verzameling van de volgende heffingskortingen: ouderenkorting, alleenstaande – ouderkorting, jonggehandicaptekorting, levensloopverlofkorting en de algemene heffingskorting. Dit bedragen allemaal kortingen op het bedrag aan loonbelasting en / of premie volksverzekering dat wordt ingehouden op het loon. Lees verder

Maximum dagloon

Inkomen Als de premie werknemersverzekeringen worden berekent zit er een bovengrens aan het loon waarover de premies worden berekend, deze bovengrens noemen we het maximum dagloon. Lees verder

Middelloonregeling

Inkomen De regeling waarbij het gemiddelde van alle verdiende lonen wordt genomen en hieruit het bedrag voor de pensioensuitkering wordt berekent. Lees verder

MUP

Inkomen Met Uitgestelde prestatieplicht: een arbeidsovereenkomst waarbij werkgever en werknemer overeengekomen zijn dat er alleen gewerkt wordt wanneer de werknemer wordt opgeroepen en dat er alleen betaling geschied nadat er gewerkt is. Lees verder

Nabestaandepensioen

Inkomen Een pensioen dat wordt opgebouwd tijdens de hele loopbaan. Wanneer een pensioengerechtigde komt te overlijden voordat hij / zij de leeftijd van pensioensgerechtiging heeft bereikt, zal dit pensioen naar de nabestaanden gaan. Lees verder

Naheffingsaanslag

Inkomen Een rekening voor een tijdsvak waarvan eerder een rekening is ontvangen. Als de eerdere rekeningen niet volledig, te laat of helemaal niet zijn betaald, wordt deze aanslag gestuurd en volgt er een registratie voor verzuim. Lees verder

Netto-brutoberekening

Inkomen Als een werkgever met de werknemer een nettoloon afspreekt zal deze dit loon zelf moeten omzetten naar een brutosalaris, wat vrij ingewikkeld is door alle benodigde toeslagen die onderling ook weer als loon gelden. Deze berekening wordt de netto-brutoberekening genoemd. Lees verder

Nettoloon

Inkomen Brutoloon is het loon zoals in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Van dit loon gaan nog af: loonheffing, premies voor de werknemersverzekeringen en de premie voor de zorgverzekering. Loon in natura, pensioenspremie, spaarloon, levensloop en fiscale bijtelling van auto van de zaak, kunnen ook in mindering worden gebracht, wat er uiteindelijk overblijft noemen we het nettoloon. Lees verder

Nominale Premie ZVW

Inkomen Een premie die de werknemer moet afdragen aan zijn zorgverzekeraar om de basisverzekering te bekostigen. Deze verzekering is verplicht en kan naar keuze ook nog worden aangevuld met aanvullende verzekeringen. Lees verder

Omslagstelsel

Inkomen Een stelsel waar de werkende mens betaalt voor de pensioenen van de gepensioneerden, en wanneer de werkende mens met pensioen gaat zal zijn pensioen betaalt worden door de volgende generatie werkende. Dit stelsel wordt bijvoorbeeld bij de AOW gebruikt. Lees verder

Onbetaald verlof

Inkomen Een periode van maximaal 18 maanden die werknemers mogen opnemen. In deze periode ontvangen ze geen lonen maar blijft de arbeidsovereenkomst gewoon doorlopen. Dit verlof kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te reizen of om een studie te volgen, de baas is niet verplicht mee te werken aan dit verlof. Lees verder

Onkostenvergoeding

Inkomen Een vergoeding die vooraf is vastgesteld voor kosten die particulieren of werknemers in de toekomst zullen gaan maken. Deze kan onbelast verstrekt worden. Lees verder

Onregelmatigheidstoeslag

Inkomen Een extra toeslag op het salaris van een werknemer, voor het verrichten van onregelmatige diensten. Het gaat dan om diensten die buiten de normale werkuren worden uitgevoerd. Deze uren zijn omschreven in de CAO. Lees verder

Ontslag

Inkomen Er zijn drie vormen van ontslag:Einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd: er is bijvoorbeeld een jaarcontract aangegaan met de werknemer, na dit jaar is er geen contractverlenging aangeboden dus de werknemer heeft ontslag gehad.Ontbinding van het contract: er is iets voor gevallen wat niet door de beugel kan, van de kant van de werknemer of werkgever en het contact wordt per direct ontbonden. Beëindiging met wederzijds goedvinden: zowel de werkgever als de werknemer stemmen in met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dit wordt ook als ontslag gezien. Lees verder

Ontslagvergoeding

Inkomen Een financiële bijdrage die de werknemer ontvangt van de werkgever om de negatieve gevolgen van zijn ontslag te kunnen compenseren. Deze kan worden afgesproken onderling, maar ook via de rechter worden bepaald. Lees verder

Ontslagvergunning

Inkomen De naam van een vergunning die de werkgever van het CWI heeft ontvangen om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te mogen zeggen. Lees verder

Oproepkracht

Inkomen Werknemers die op basis van een hulpcontract, nulurencontract of afroepcontract in dienst zijn genomen. Er kan vooruit niet worden gezegd om hoeveel uren het contract zal gaan. Lees verder

Optieregeling

Inkomen Regels binnen een NV wie er binnen de onderneming recht hebben op opties ( aandelen ) , als een bijzondere beloning voor geleverde prestaties, en onder welke condities deze opties verkregen kunnen worden. Lees verder

Opting – in – regeling

Inkomen Een regeling waarbij de verhouding tussen een opdrachtnemer en een opdrachtgever als een fictieve dienstbetrekking worden beschouwd. Bij deze dienstbetrekking mag de werkgever eventuele premies en de loonheffing achterhouden, dit wordt vaak gebruikt als er onduidelijkheid ontstaat over de gezagshouding tussen beide partijen. Lees verder

Ouderdomspensioen

Inkomen Een pensioenpot die een aanvulling vormt op de AOW-uitkering, deze pot zal net voor of net na het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd tot uitkering gaan komen. Lees verder

Ouderschapsverlof

Inkomen Een bijzondere vorm van onbetaald verlof, de werkgever is verplicht mee te werken aan dit verlof. Dit verlof is bedoelt om meer tijd te hebben voor de opvoeding en de verzorging van kinderen. Beide ouders hebben recht op 26 maal de wekelijkse werktijd, per kind jonger dan 8 jaar mag een verzoek voor dit verlof worden ingediend. Lees verder

Outplacement

Inkomen Een professionele begeleiding van een ontslagen of met ontslag bedreigde werknemer naar een nieuwe werkbestemming. Dit gebeurt veelal op verzoek van de ( ex- ) werkgever die deze procedure dan ook betaald. Lees verder

Palliatief verlof

Inkomen Als er iemand in de direct omgeving van een werknemer ongeneeselijk ziek wordt, is er de mogelijkheid dat de werknemer enige tijd vrij mag nemen. Hiervoor moet wel toestemming ontvangen worden van de werkgever. Lees verder

Participatiegraad

Inkomen Het aantal van alle deelnemende aan een proces in een bepaald populatie uitgedrukt in een percentage van de totale populatie in die groep. Lees verder

Partner alimentatie

Inkomen Een financiële uitkering, de kosten van levensonderhoud, die na een scheiding door de meest draagkrachtige ex - partner aan de minst draagkrachtige ex - partner wordt verstrekt. Lees verder

Parttime dienstverband

Inkomen Een dienstverband waarin de werknemer op papier minder werkt dan een fulltime contract. Dit wordt meestal uitgedrukt in een parttime factor, wanneer u 2/3 van het aantal fulltime uren werkt is de parttime factor 0,66. Lees verder

Pensioen

Inkomen Een benaming voor een periodieke uitkering van het nabestaandenpensioen of het ouderdomspensioen. Lees verder

Pensioenbreuk

Inkomen Een overstap naar een andere pensioenregeling, wanneer de nieuwe regeling onvoldoende aansluit op de oude regeling kan er een pensioenbreuk ontstaan. Lees verder

Pensioengat

Inkomen Normaal ontvangt met op de dag van pensionering 70% van het brutoloon, wanneer dit minder is, is er een pensioensgat. Dat zou kunnen komen doordat niet het maximale aantal pensioenjaren gewerkt is, door bijvoorbeeld te laat begonnen met werken of eerder gestopt te zijn. Lees verder

Pensioengevend loon

Inkomen Is het totaal van het brutoloon op jaarbasis, vermeerderd met onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld, structurele eindejaarsuitkering en eventuele vaste loonbestanddelen. Lees verder

Pensioenleeftijd

Inkomen Dit is de leeftijd die bereikt moet worden om het pensioen tot uitkering te laten komen. Nu ligt dat nog op 65 jaar maar in de komende jaren zijn er plannen deze leeftijd door snelle vergrijzing, te verhogen. Lees verder

Pensioenopgave

Inkomen Aan het einde van elke kalenderjaar ontvangt een pensioengerechtigde een overzicht van zijn of haar pensioen. Hierin staat beschreven hoeveel pensioen er tot nog toe is opgebouwd en hoeveel er verwacht kan worden. Lees verder

Pensioenregeling

Inkomen Dit wil zeggen op welke manier het pensioen is opgebouwd, dit is belangrijk om de kwaliteit te bepalen. Er zijn vele verschillende regelingen, maar de drie belangrijkste zijn: de middelloonregeling, eindloonregeling en de beschikbare premie regeling. Lees verder

Pensioenreglement

Inkomen Een pensioenreglement is een document dat schriftelijk is opgesteld, hierin staat precies omschreven hoe de pensioenregeling werkt, wat de plichten en rechten zijn van de deelnemers en de pensioenuitvoerder. Lees verder