person_outline
search

Inkomen

Aangiftetermijn

Inkomen Dit is de termijn, periode, die de werkgever heeft om de loonaangifte te voltooien. Mocht deze termijn overschreden worden om wat voor reden dan ook is het mogelijk de werkgever te vervolgen. Lees verder

Aangiftetijdvak

Inkomen Dit is de termijn, periode, die de werkgever heeft om de loonaangifte te voltooien. Mocht deze termijn overschreden worden om wat voor reden dan ook is het mogelijk de werkgever te vervolgen. Lees verder

Aanmerkelijk belang

Inkomen Dit wordt vaak met AB afgekort. Als een natuurlijk persoon, samen met partner of alleen, indirect of direct, een bezit heeft van 5% van het geplaatste kapitaal in een vennootschap, spreken we van een aanmerkelijk belang. Lees verder

ABP

Inkomen Staat voor Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Dit is de naam van het pensioenfonds voor werknemers en werkgevers die allemaal werkzaam zijn bij de overheid of werken in het onderwijs. Lees verder

ADV

Inkomen Staat voor Arbeids Duur Verkorting, wordt ook vaak vertelt als ATV, Arbeids Tijd Verkorting. Deze regeling zorgt ervoor dat de werkweek wordt verkort tot 36 of 38 uur. Dit kan op twee manieren tot stand komen, door het toevoegen van extra vrije dagen of door het ook echt minder gaan werken, in beide gevallen zal het loon op het niveau van 40 uur blijven. Lees verder

Afdrachtvermindering

Inkomen Op grond van de wet vermindering afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekering, kan een werkgever gebruik maken van een vermindering van de belasting- en premie afdracht voor bepaalde kosten die hij maakt of voor verschillende groepen werknemers. Lees verder

Aftrekposten

Inkomen Het in mindering brengen van bepaalde kosten op het inkomen in BOX 1 van de inkomstenbelasting. Een voorbeeld dat vaak gebruikt wordt is de hypotheek rente aftrek. Lees verder

Algemene heffingskorting

Inkomen Iedereen die belasting betaalt heeft het recht op een algemene heffingskorting. Via loon of een uitkering wordt deze korting verrekent. Dit bedrag wijzigt ieder jaar, voor mensen zonder inkomen wordt elke maand 1/12 deel gestort. Lees verder

Algemene ouderdoms wet

Inkomen Algemene ouderdoms wet is een inkomensvoorziening voor Nederlandse ingezetenen van 65 jaar en ouder, die wordt gefinancierd uit de premie voor de volksverzekeringen. Er is tegenwoordig sprake van deze leftijd te verhogen door de stijgende vergrijzing. Lees verder

Alimentatie

Inkomen Een financiële uitkering, de kosten van levensonderhoud, die na een scheiding door de meest draagkrachtige ex - partner aan de minst draagkrachtige ex - partner wordt verstrekt. Lees verder

ANW

Inkomen Staat voor algemene nabestaande wet, een voorziening die uit de premie van volksverzekering gefinancierd wordt, voor het geval een ouder of partner overlijdt. Na overlijden valt deze uit een in twee delen, een voor de achterblijvend partner en een voor de kinderen. Lees verder

ANW – Hiaatverzekering

Inkomen Nadat de ANW ingevoerd werd is er een gat ontstaan tussen de oude wet- en regelgeving, dit gat kan als gewenst worden verzekerd door deze verzekering, naast de uitkering van de ANW zullen de nabestaanden ook een uitkering ontvangen van deze verzekering. Lees verder

ANW- uitkering

Inkomen De uitkering die resulteert uit de ANW, algemene nabestaande wet, een voorziening die uit de premie van volksverzekering gefinancierd wordt, voor het geval een ouder of partner overlijdt. Na overlijden valt deze uit een in twee delen, een voor de achterblijvend partner en een voor de kinderen. Lees verder

AOW

Inkomen Algemene ouderdoms wet is een inkomensvoorziening voor Nederlandse ingezetenen van 65 jaar en ouder, die wordt gefinancierd uit de premie voor de volksverzekeringen. Er is tegenwoordig sprake van deze leftijd te verhogen door de stijgende vergrijzing. Lees verder

AOW-franchise

Inkomen Iedere Nederlander van 65 jaar of ouder heeft recht op een AOW uitkering, bij de bepaling van de pensioensgrondslag wordt daarom dit bedrag buiten beschouwing gehouden. Het buiten beschouwing gehouden bedrag noemen we AOW-franchise. Lees verder

AOW-gat

Inkomen Het gat dat ontstaat wanneer men na het 15 levens jaar in Nederland komt wonen, of wanneer men een aantal jaar in het buitenland gewoond en gewerkt heeft. Voor elk jaar dat men later of minder AOW opgebouwd wordt met 2% gekort op de uitkering. Hiervoor kan men zich wel vrijwillig voor verzekeren bij de Sociale verzekeringsbank. Lees verder

AOW-uitkering

Inkomen Uitkering die resulteert uit de AOW: Algemene ouderdoms wet is een inkomensvoorziening voor Nederlandse ingezetenen van 65 jaar en ouder, die wordt gefinancierd uit de premie voor de volksverzekeringen. Er is tegenwoordig sprake van deze leftijd te verhogen door de stijgende vergrijzing. Lees verder

Arbeidsduurverkorting

Inkomen Wordt ook vaak vertelt als ATV, Arbeids Tijd Verkorting. Deze regeling zorgt ervoor dat de werkweek wordt verkort tot 36 of 38 uur. Dit kan op twee manieren tot stand komen, door het toevoegen van extra vrije dagen of door het ook echt minder gaan werken, in beide gevallen zal het loon op het niveau van 40 uur blijven. Lees verder

Arbeidskorting

Inkomen Elke werknemer met een fictieve of echte dienstbetrekking ontvangt loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Deze heeft dan ook recht op de arbeidskorting. Deze wordt berekent over het loon zonder eenmalige beloningen. Lees verder

Arbeidsongeschiktheid

Inkomen Het onvermogen om bedrijf of beroepen uit te oefenen door een ongeval, een gebrek of ziekte. Hiervoor kan een ondernemer zich verzekeren. Lees verder

Arbeidsovereenkomst

Inkomen Een overeenkomst waarbij de ene partij, werknemer genoemd, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever genoemd, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Lees verder

Arbodienst

Inkomen Deze helpt de werkgevers bij het opstellen en uitvoeren van een goed verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. De wettelijke verplichtingen naar de arbo toe vereisen een specifieke deskundigheid die meestal niet in beschikbaar is bij de ondernemer. Lees verder

ATV

Inkomen Staat voor Arbeids Tijd Verkorting, wordt ook vaak vertelt als ADV, Arbeids Duur Verkorting. Deze regeling zorgt ervoor dat de werkweek wordt verkort tot 36 of 38 uur. Dit kan op twee manieren tot stand komen, door het toevoegen van extra vrije dagen of door het ook echt minder gaan werken, in beide gevallen zal het loon op het niveau van 40 uur blijven. Lees verder

Belastingaangifte

Inkomen Kortgezegd: aangifte, een verklaring van een belastingplichtige aan de hand waarvan de belastingheffende instantie, de verschuldigde belasting kan vaststellen. De inhoud is afhankelijk van de belastingsoort waarvoor de aangifte voor wordt ingedient. Lees verder

Beroep

Inkomen Een type bezigheid die men uitvoert om zichzelf van een inkomen te voorzien. Ook het werven van voldoening, door iets wezenlijks bij te dragen aan de maatschappij zijn redenen waarom deze bezigheden worden uitgevoerd. Lees verder

Beschikbare premieregeling

Inkomen Een term die uit de pensioenwereld stamt. De hoogte van de pensioenuitkering nadat de leeftijd van 65 jaar is bereikt, staat bij deze pensioensvorm niet vast. In overleg met de pensioensgerechtigde wordt de te betalen premie overlegd. Lees verder

Bijstandsuitkering

Inkomen Een uitkering die wordt verstrekt als: men zelf niet over voldoende middelen beschikt een de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan te voldoen. De uitkering vult eventuele inkomsten aan tot een bedrag dat de noodzakelijke kosten van bestaan dekt. Lees verder

BOX 1

Inkomen De inkomsten belasting is per 2001 in 3 boxen verdeelt: In BOX 1 wordt het belastbaar inkomen uit woning en werk belast. Bijvoorbeeld: inkomsten uit loon, pensioen en sociale uitkeringen, resultaat uit overige werkzaamheden, winst uit onderneming, eigen woning, persoonsgebonden aftrek. Lees verder

BOX 2

Inkomen De inkomsten belasting is per 2001 in 3 boxen verdeelt: In BOX 2 wordt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang belast. In deze box worden voordelen uit winstbewijzen die behoren tot een aanmerkelijk belang en aandelen in de heffingssfeer betrokken. Lees verder

BOX 3

Inkomen De inkomsten belasting is per 2001 in 3 boxen verdeelt:In BOX 3 wordt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen belast. Hier wordt een vast rendement van 4% over het verschil tussen bezittingen minus schulden in de heffingssfeer betrokken. Lees verder

Boxenstelsel

Inkomen De inkomsten belasting is per 2001 in 3 boxen verdeelt:In de BOX 1 wordt het belastbaar inkomen uit woning en werk belast.In BOX 2 wordt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang belast.In BOX 3 wordt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen belast. Lees verder

Brutoloon

Inkomen Loon zoals in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Van dit loon gaan nog af: loonheffing, premies voor de werknemersverzekeringen en de premie voor de zorgverzekering. Loon in natura, pensioenspremie, spaarloon, levensloop en fiscale bijtelling van auto van de zaak, kunnen ook in mindering worden gebracht, wat er uiteindelijk overblijft noemen we het nettoloon. Lees verder

Burgerservicenummer BSN

Inkomen Dit is sinds 2007 de vervanger van het sofinummer. Het bestaat uit dezelfde cijfers als zijn voorganger. Als een werknemer niet ingeschreven is bij een Nederlandse gemeente geld de sofinummer. Lees verder

CAO

Inkomen Collectieve Arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst over de te bewaken arbeidvoorwaarden, die is afgesloten tussen werkgever of een werkgeversorganisatie en een of meerdere werknemersorganisaties. Lees verder

Cataloguswaarde

Inkomen Wanneer de fiscale bijtelling privé gebruik auto wordt berekent wordt er uit gegaan van een cataloguswaarde van de auto inclusief de af-fabriek gemonteerde accessoires, de BPM en de BTW. Lees verder

Centraal Akkoord

Inkomen Een overeenkomst tussen de werkgevers- en werknemerscentrales en de regering met centrale aanbevelingen voor de Cao-onderhandelingen in de verschillende bedrijfstakken. Lees verder

Centrum voor Werk en Inkomen

Inkomen CWI, de bemiddelend organisatie tussen het aanbod van werkzoekende enerzijds en de vraag van werkgever anderzijds. Deze bemiddeling van het CWI is er op gericht om een aanstelling of arbeidsovereenkomst bij de overheid tot stand te brengen. Lees verder