person_outline
search

Boekhouding

Aankoopprijs

Boekhouding Een prijs die bij aankoop van een machine of een gebouw betaald moet worden. Een aankoopprijs geldt voor vaste activa, zoals een inkoopprijs voor voorraden geldt. Lees verder

Aanschaf kosten

Boekhouding Deze term is eigenlijk een van de meest fout gebruikte termen in de economie, deze heeft eigenlijk geen betekenis maar wordt vaak gebruikt om de aanschafprijs van een vaste activa aan te duiden. Lees verder

Aanschafprijs

Boekhouding Een prijs, uitgedrukt in geld, die in het verleden is betaald voor een investering in een vaste activa, deze wordt bepaald op het tijdstip dat de activa ook werkelijk in bezit komt. Lees verder

Aanschafwaarde

Boekhouding De waarde van de optelsom van de aanschafprijzen en de bijkomende uitgaven voor de installatie en dergelijke. Dus de werkelijke waarde van de aanschaf van machines of gebouwen. Lees verder

Activa

Boekhouding Dit zijn goederen die onder het beheer zijn van een persoon, het hoeven niet zijn of haar eigendom te zijn, het kan en mag natuurlijk wel. Bij bedrijven zijn de bezittingen vermeld aan de bezittingskant van de balans. Lees verder

Afboeken

Boekhouding Het boeken van bedragen op de juiste grootboekrekening, door het afboeken van een bedrag moeten de schulden of vorderingen minder worden. Lees verder

Afboeking

Boekhouding Een plotselinge en eenmaal voorkomende waardedaling van vaste en / of vlottende activa waardoor ze voor een lagere waarde op de balans komen te staan. Bijvoorbeeld goodwill, door herwaardering hiervan. Lees verder

Afschrijving

Boekhouding De waardevermindering van bedrijfsbezittingen die langer als een jaar op de balans blijven staan, doordat bijvoorbeeld machines ouder worden, worden ze instabieler en gevoeliger voor problemen, hierdoor verminderd de waarde. Lees verder

Afschrijving

Boekhouding Afschrijvingen zijn waardeverminderingen. U brengt dan boekhoudkundig de waardedaling van een bedrijfsmiddel tot uitdrukking. Dit gaat dan om de waardedaling in een bepaalde periode. De afschrijving wordt toegepast omdat op die manier de slijtage aan het bedrijfsmiddel kan worden toegekend. Er zijn vele manieren van afschrijven: hieronder worden er twee toegelicht. Linear Stel dat een bedrijf een bedrijfswagen koopt voor €10.000. Deze bedrijfswagen gaat 5 jaar mee, en is vervolgens niks meer waard. De jaarlijkse afschrijving bedraagt dan €10.000 / 5 jaar = €2.000. Na een jaar gebruik te hebben gemaakt van de bedrijfswagen is deze dus nog €8.000 waard. Na twee jaar gebruik te hebben gemaakt van de bedrijfswagen is deze dus nog €6.000 waard. Linear tot restwaarde Het kan ook zo zijn dat dezelfde bedrijfswagen gekocht wordt, maar dat deze na 5 jaar nog €1.500 waard is. De jaarlijkse afschrijving bedraagt dan €10.000 - €1.500 / 5 jaar… Lees verder

Afschrijvingskosten

Boekhouding De kosten van de waardevermindering van bedrijfsbezittingen die langer als een jaar op de balans blijven staan, doordat bijvoorbeeld machines ouder worden, worden ze instabieler en gevoeliger voor problemen, hierdoor verminderd de waarde. Lees verder

Afvinken

Boekhouding Het afstrepen van reeds gecontroleerde gegevens, wanneer een gegeven is afgevinkt hoeft dit niet nog een keer nagekeken te worden, dit voorkomt te veel en dubbel werk. En zorgt voor controle. Lees verder

Bankboek

Boekhouding Een soort dagboek, waarin alle transacties van en naar een betreffende bank worden bijgehouden. Lees verder

Bankboek

Boekhouding Alle zaken die gekocht en verkocht worden en alle betalingen die ontvangen en gedaan worden, dienen te worden bijgehouden. Wanneer dit per bank gebeurd, is het verstandig een bankboek bij te houden. Het bankboek is voor alle ontvangsten en uitgaven die plaatsvinden via de bank. Het bankboek kan worden bijgewerkt aan de hand van alle bankafschriften. Voor elke bankrekening van uw bedrijf, dient een apart bankboek te worden bijgehouden. Het voordeel van betalen of ontvangen per bank is dat alles op de bankafschriften te staan komt. U kunt alle transacties dus weer gemakkelijk traceren. Ook is het zo dat het beginsaldo en het eindsaldo vermeld staat op het bankschrift. Bankafschriften zijn ook gemakkelijk te verwerken in de administratie van uw bedrijf. Wanneer u de keuze heeft tussen een transactie per kas en een transactie per bank, dan is het verstandig om te kiezen voor de banktransactie. Alle transacties per bank… Lees verder

Boekdatum

Boekhouding De dag van een registratie, op deze dag wordt een financieel feit vastgelegd in de boekhouding. Of de dag van de storting bij de bank. Lees verder

Boekhouding

Boekhouding Het vastleggen van financiële feiten volgens een vast systeem heeft als doelen om inzicht te verkrijgen in de financiën en het kunnen verklaren waarom het financiële beleid zo gevoerd is. Dit wordt de boekhouding genoemd. Iemand die de boekhouding van een persoon, bedrijf of instelling bijhoudt, wordt een boekhouder genoemd. De boekhouding wordt opgesteld in een grootboek en dat grootboek wordt vervolgens gebruikt om een jaarrekening op te stellen. In het grootboek vindt u rekeningen terug waarop u kunt zien wat de waardeveranderingen zijn geweest. Op basis van het grootboek, worden de jaarstukken gemaakt. Deze bestaan uit een jaarrekening en een jaarverslag. De jaarrekening laat een balans zien en een winst- en verliesrekening. Hierbij is ook een toelichting gegeven. Het jaarverslag is de toelichting in tekst bij de jaarrekening en ook kunnen hier eventuele verwachtingen voor het komende jaar of de komende jaren worden weergegeven. De boekhouding wordt vaak bijgehouden… Lees verder

Boekingspost

Boekhouding Een bedrag dat nog in de boekhouding verwerkt moet worden of reeds in de boekhouding verwerkt is, dit kunnen zowel positieve als negatieve posten zijn. Lees verder

Boekjaar

Boekhouding Een periode van een jaar die aan de basis staat voor het uitbrengen van een jaarrekening. Vaak wordt hiervoor een kalenderjaar gebruikt, maar dit is echter niet verplicht. Lees verder

Brutowinst

Boekhouding De brutowinst wordt aangeduid als de winst die ontstaat wanneer we de omzet verminderen met de inkoopwaarde van de omzet. Voordat er belasting vanaf getrokken wordt. Lees verder

BTW Aangifte

Boekhouding Wanneer u ondernemer bent, dan dient u BTW te betalen. Dit moet gebeuren binnen een bepaald tijdsbestek dat is vastgesteld door de Belastingdienst. Vaak is dit tijdsbestek een kwartaal. Wanneer u meer dan €15.000 per kwartaal dient te betalen, dan is het tijdsbestek doorgaans een maand. Betaalt u per jaar minder dan €1.883 aan BTW, dan is het tijdsbestek soms wel een jaar. Wanneer u in een bepaalde periode geen omzet heeft gemaakt, dient u toch aangifte te doen. Wanneer u dit niet doet, dan krijgt u een aanslag voor naheffing binnen voor een geschat bedrag. Eventueel zit hier ook nog een boete bij. Wanneer u door bijzondere omstandigheden niet in staat bent om op tijd aangifte te doen, dan kunt u bij de belastingdienst vragen om uitstel van aangifte en betaling. Dit moet dan echter wel zijn ingediend voor de uiterste inleverdatum. Wat absoluut geen reden is voor uitstel,… Lees verder

Constante kosten

Boekhouding Dit zijn kosten die niet afhankelijk zijn of beïnvloed worden door de omvang van de productie, of toenemen door gebruik als we naar consumenten kijken. Lees verder

Controle

Boekhouding Het nagaan of alle gegevens die zijn ingevoerd of verzameld zijn juist zijn, dit kan door afvinken of samenwerking. Pas wanneer alle gegevens juist zijn is de controle voltooid. Lees verder

Credit

Boekhouding Term voor het opgetelde van het eigen vermogen, lang- en kortlopende schulden van een onderneming, zoals deze aan de rechterzijde ( passiva ) van de balans worden vermeld. Lees verder

Crediteuren

Boekhouding Crediteuren zijn leveranciers ( personen of bedrijven ) aan wie betaalt moet worden voor hun diensten of het leveren van goederen. Een crediteur staat aan de rechterzijde van de balans. Lees verder

Crediteuren

Boekhouding Crediteuren zijn leveranciers (kunnen zowel personen als bedrijven zijn) aan wie een bedrijf nog geld moet betalen omdat de leverancier een bepaald goed of een bepaalde dienst heeft geleverd. Alle crediteuren staan aan de rechterkant van de balans. Een bedrijf gaat er tijdens de boekhouding namelijk van uit dat er betaald gaat worden aan de leverancier door het bedrijf.Wat een aanrader is, is om een goede administratie van uw crediteuren bij te houden. Dit kan heel gemakkelijk in een spreadsheet (bijvoorbeeld Microsoft Excel). U zet dan bijvoorbeeld in de eerste kolom neer aan wie u moet betalen, in de tweede kolom hoeveel u moet betalen, in de derde kolom de factuurdatum, in de vierde kolom de uiterste betaaldatum en in de vijfde kolom het factuurnummer. Natuurlijk kunt u zoveel gegevens in de spreadsheet zetten als u zelf wilt. Zorg er altijd voor dat u de crediteuren op tijd betaald, want… Lees verder

Crediteuren beheer

Boekhouding Het goed in de gaten houden en betalen van crediteuren, crediteuren zijn leveranciers ( personen of bedrijven ) aan wie betaalt moet worden voor hun diensten of het leveren van goederen. Een crediteur staat aan de rechterzijde van de balans. Lees verder

Debet

Boekhouding De linkerzijde van een balans, dit zijn goederen die onder het beheer zijn van een persoon, het hoeven niet zijn of haar eigendom te zijn, het kan en mag natuurlijk wel. Bij bedrijven zijn de bezittingen vermeld aan de bezittingkant van de balans. Lees verder

Debiteur

Boekhouding Een bedrijf of klant die nog moet betalen voor een reeds geleverd goed noemen we een debiteur, een verschuldigde. Lees verder

Debiteuren

Boekhouding Debiteuren zijn klanten (kunnen zowel personen als bedrijven zijn) die nog moeten betalen aan het bedrijf. Dit kan dan gaan om goederen of diensten die door het bedrijf aan de klant zijn geleverd. Alle debiteuren staan aan de linkerkant van de balans. Een bedrijf gaat er tijdens de boekhouding namelijk van uit dat de klanten nog gaan betalen aan het bedrijf. Wat erg belangrijk is, is dat u uw debiteurenadministratie goed bijhoudt. Om te beginnen stuurt u dus facturen aan uw klanten. Deze facturen moeten duidelijk zijn, en ze moeten laten zien wat iemand moet betalen, hoeveel er betaald moet worden en wanneer er betaald moet worden. Het is handig om van elke factuur een kopie te bewaren. De factuur moet wel voldoen aan wettelijke eisen. Deze kunt u vinden op de website van de belastingdienst. Wat er in ieder geval op een factuur moet staan: De datum waarop de… Lees verder

Debiteurenbeheer

Boekhouding Een overzicht van alle klanten of bedrijven waaraan goederen of producten geleverd zijn die nog niet of niet volledig zijn betaald. Erg belangrijk om een goed debiteurenbeheer te hebben, anders kan er veel geld misgelopen worden. Lees verder

Directe kosten

Boekhouding Dit zijn productie- en / of verkoopkosten die direct kunnen worden doorberekend aan de eenheden product. Zonder omwegen is het bedrag direct te herlijden. Lees verder

Dubbele boekhouding

Boekhouding Een dubbele boekhouding duidt in Nederland op niet een eerlijke boekhouding, naast de reguliere boekhouding wordt een boekhouding bijgehouden waarin enkele winsten of opbrengsten worden verzwegen om bijvoorbeeld minder belasting te hoeven betalen of om aandeelhouders minder te hoeven uitkeren. Lees verder

Facturatie

Boekhouding Facturatie is bij een groot deel van de ondernemingen een grote kostenpost. Wanneer u alle kosten optelt die te maken hebben met het verzenden en ontvangen van facturen, dan zult u versteld staan wat dit daadwerkelijk kost. Zo kost het versturen van een factuur via de post voor veel ondernemingen tussen de drie en vijftien euro. Dit geldt ook voor facturen die binnenkomen. Het zijn hierbij niet het papier en de postzegels, maar voornamelijk de loonkosten die zo waar meewegen. Er zijn steeds meer ondernemingen die besparen op de kosten van facturatie doordat zij elektronisch gaan factureren. Dit levert besparingen op die een positieve invloed vertonen op het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Wanneer elektronische facturatie wordt toegepast bij een klein bedrijf, dan kunnen er jaarlijks enkele duizenden euro's bespaard worden. Wanneer elektronische facturatie wordt toegepast bij een groter bedrijf, dan kunnen er jaarlijks enkele tonnen en soms wel miljoenen worden bespaard op… Lees verder

Factuur

Boekhouding Een factuur is het document waarop de betalingsverplichting van een klant aan een leverancier staat weergegeven. Een factuur die door een bedrijf wordt verstuurd naar een klant moet aan wettelijke eisen voldoen. De volgende gegevens moeten op een factuur staan: Het BTW Identificatienummer van uw bedrijf; Het factuurnummer; De factuurdatum; De naam en het adres van het bedrijf; De naam en het adres van de klant; De datum waarop de levering van het product of de dienst plaatsvond; De hoeveelheid van het geleverde product of de geleverde dienst; De omvang en soort van het geleverde product of de geleverde dienst; Wanneer er vooruit betaald wordt is het belangrijk de datum van betaling en het BTW bedrag te vermelden op de factuur. Lees verder

Factuurstelsel

Boekhouding In een factuurstelsel is het verplicht om een tijdstip van betaling op een factuur te zetten met betrekking tot de betaling van btw. Dit tijdstip is gekoppeld aan de datum van uitgifte of wanneer deze uiteindelijk uitgegeven had moeten worden. Lees verder

Grootboek

Boekhouding Het grootboek is een verzameling van alle grootboekrekening van een bedrijf, hierin wordt zeer nauwkeurig bijgehouden welke mutaties er plaats vinden in de grootboekrekeningen. Meestal wanneer er iets in een grootboekrekening veranderd, veranderd dit automatisch in het grootboek. Lees verder

Grootboek

Boekhouding Alle grootboekrekeningen verzameld wordt het grootboek genoemd. In dit grootboek wordt van alle rekeningen een apart overzicht bijgehouden met daarop de wijzigingen die in een bepaalde periode hebben plaatsgevonden. Het komt vaak voor dat alle wijzigingen worden geregistreerd in dagboeken. Vervolgens worden ze automatisch in het grootboek verwerkt. Wanneer er gekeken wordt naar bepaalde waarden die in het grootboek staan, dan is het mogelijk om de financiële gesteldheid van een bedrijf op een bepaald moment te bepalen. Enkele waarden die terug zijn te vinden in het grootboek zijn de volgende: Activa (de bezittingen van het bedrijf); Passiva (hoe de bezittingen van het bedrijf gefinancierd zijn); Eigen vermogen (de openstaande schulden minus de activa); Omzet (het totaalbedrag van alle verkopen); Kosten (alle posten die aan de debetzijde in de min van het totale resultaat worden geboekt); Opbrengsten (alle posten die aan de creditzijde in de plus van het totale resultaat worden… Lees verder

Handelscrediteuren

Boekhouding Onderdeel van de crediteurenpost op de balans, hierbij wordt specifiek gekeken naar de leveranciers van primaire processen, dus waar de onderneming zich opricht en de benodigde grondstoffen, diensten en goederen die hiervoor bedoeld zijn. Lees verder

Hedging

Boekhouding De financiële zekerheid van een bedrijf zo goedmogelijk zeker proberen te stellen, door het verminderen van het risico door financiële transacties af proberen te dekken met tegengestelde transacties. Lees verder

Interest

Boekhouding Een preciezere betekenis van rente, een vergoeding die wordt gegeven of ontvangen voor geleend geld, dat naderhand op afgesproken tijden betaald wordt. De vergoeding wordt net als het tijdstip vastgelegd, zodat er geen onenigheid over kan ontstaan. Lees verder

Interestkosten

Boekhouding De kosten van geleend geld. Wanneer er geld geleend wordt, zal hierover interest voor betaald moeten worden. De kosten van het geleende vermogen noemen we interestkosten. Lees verder

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/bizwiki/domains/bizwiki.nl/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/bizwiki/domains/bizwiki.nl/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/bizwiki/domains/bizwiki.nl/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/bizwiki/domains/bizwiki.nl/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/bizwiki/domains/bizwiki.nl/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/bizwiki/domains/bizwiki.nl/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/bizwiki/domains/bizwiki.nl/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/bizwiki/domains/bizwiki.nl/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/bizwiki/domains/bizwiki.nl/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/bizwiki/domains/bizwiki.nl/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/bizwiki/domains/bizwiki.nl/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/bizwiki/domains/bizwiki.nl/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/bizwiki/domains/bizwiki.nl/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/bizwiki/domains/bizwiki.nl/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216