person_outline
search

Belastingen

Accijns

Belastingen Een vorm van belasting, deze wordt geheven op de verkoop van specifieke goederen. In Nederland wordt er accijns geheven op tabak, brandstoffen en alcoholhoudende dranken, de ontvanger van de belasting is de overheid. Lees verder

BBP

Belastingen Bruto Binnenlands Product, de totale geldwaarde van alle in een bepaald land geproduceerde diensten en goederen gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar. Lees verder

Belastingverdrag

Belastingen Een afspraak tussen twee landen over wie waarover de belasting heft, door deze afspraken tussen de landen, betaalt u nooit ergens twee keer belasting, maar ook niet geen belasting. Lees verder

Bewaarplicht

Belastingen Iedereen die de plicht heeft om een administratie bij te houden, heeft ook de verplichting om boeken, bescheiden en andere houders van gegevens gedurende zeven jaar te bewaren. Wanneer het ontroerend goed betreft zelf tien jaar. Lees verder

Binnenlands product

Belastingen De totale geldwaarde van alle in een bepaald land geproduceerde diensten en goederen gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar. Lees verder

Boekenonderzoek

Belastingen Een controlebezoek van de belastingsdienst bij een ondernemer, vandaar de bewaarplicht, hierdoor kan de controleur terug kijken of de ondernemer voldoen aan de administratieve eisen en of zijn aangiften juist waren. Lees verder

Bruto Binnenlands product

Belastingen Bruto Binnenlands Product, de totale geldwaarde van alle in een bepaald land geproduceerde diensten en goederen gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar. Lees verder

Bruto Nationaal Product

Belastingen Dit is de optelling van alle bruto toegevoegde waarde die door alle sectoren in een land zijn voortgebracht in een jaar tijd. De overheidsproductie bestaat uit de ambtenarensalarissen. Lees verder

BTW

Belastingen Belasting toegevoegde waarde, dit is de belasting die een consument over een verkoopprijs van een product. Lees verder

BTW-identificatienummer

Belastingen Dit is een nummer dat de Nederlandse ondernemer toegewezen krijgt, via welke hij bekend staat bij de belastingdienst, via dit nummer kan dan ook de omzetbelasting worden aangegeven. Lees verder

BUA

Belastingen Besluit Uitsluiting van Aftrek van voorbelasting, voorbelasting mag niet worden afgetrokken als u goederen en diensten heeft gekocht voor u onderneming voor met name als doel, consumptie. Lees verder

Centraal bureau voor Statistiek ( CBS )

Belastingen Dit bureau, bewerkt, publiceert en verzamelt statistieken voor de overheid, maar ook voor bedrijven en burgers. Vele nationale indexcijfers worden hier berekent, zoals bijvoorbeeld de gemidddelde consumptie per gezin. Lees verder

CFV

Belastingen Centraal Fonds Volkshuisvesting, deze overheidsinstantie houdt namens het ministerie van VROM toezicht op de woningcorporaties en de verbindingen die deze zijn aangegaan, dit doen ze om te kijken of deze genoeg vreemd vermogen bezitten. Lees verder

Collectieve sector

Belastingen De instellingen die zorgen voor sociale verzekeringen als, ziektekosten en uitkeringen en de de overheid vallen onder de collectieve sector, degene die niet winstgericht zijn. Lees verder

Conserverende aanslag

Belastingen Een aanslag waarin een belastingsschuld wel wordt vastgesteld maar meestal niet wordt geint. De inkomstenbelasting die verschuldigd is over het te conserveren bedrag wordt apart berekent en in een conserverende aanslag opgenomen. Lees verder

Degressieve belastingheffing

Belastingen Bij deze vorm van belastingheffing ga je minder belasting betalen naar mate je inkomen hoger wordt, dit is de tegenhanger van het Nederlandse progressieve belastingsstelsel waar naarmate je inkomen hoger wordt de belasting ook hoger wordt. Lees verder

Deregulering

Belastingen Het minder worden van regel- en wetgeving vanuit de overheid, eigenlijk dus simpel gezegd het krijgen van minder regels waaraan men zich moet houden. Lees verder

ECD

Belastingen Een dienst van de overheid die zich bezighoudt met het opsporen van economische delicten. Een onderdeel van de belastingdienst van het Ministerie van Financiƫn. Lees verder

Fiscale eenheid

Belastingen Een eenheid van ondernemingen. Meerdere ondernemingen worden door de belastingdienst gezien als een ondernemer. Dus het moederbedrijf omvat ook gelijk alle rechten voor de dochter bedrijven, en vormt dus een eenheid. Lees verder

Handelsbalans

Belastingen Dit is een onderdeel van de betalingsbalans van een bepaalde land, deze balans geeft totale invoer en de totale uitvoer van dit land in een bepaalde periode weer. Lees verder

Intracommunautaire verwerving ( ICV )

Belastingen Een bedrijf ontvangt goederen van een ander bedrijf, beide bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Unie, en worden binnen de Europese Unie vervoerd, nu is er sprake van intracommunautaire verwerving (ICV). Lees verder

Lump sum

Belastingen Een speciale financiƫle regeling die op basis van prestaties een jaarlijks bedrag krijgen toegewezen, dit geldt alleen voor instellingen die worden gefinancierd door de overheid. Met deze regelgingkunen ze activiteiten financieren. Lees verder

Makelaar

Belastingen Een tussenpersoon bij het kopen of verkopen van ontroerend goed. Hij geeft advies over: afspraken over het overnemen van goederen, aan- of verkoopprijs staat van onderhoud, staat van oplevering en de regels die voor zowel de koper als de verkoper gelden. Lees verder

Nationaal inkomen

Belastingen Dit is de optelsom van alle inkomen in een land in een bepaalde tijd, meestal een jaar. Onder inkomen verstaan we in dit geval, loon, pacht rente en winst. Lees verder

Nationaal inkomen ( Y )

Belastingen Dit is de optelsom van alle inkomen in een land in een bepaalde tijd, meestal een jaar. Onder inkomen verstaan we in dit geval, loon, pacht rente en winst. Lees verder

Nationaal product

Belastingen Dit is de optelling van alle bruto toegevoegde waarde die door alle sectoren in een land zijn voortgebracht in een jaar tijd. De overheidsproductie bestaat uit de ambtenarensalarissen. Lees verder

Nationaal spaarsaldo

Belastingen Van een land is dit de begroting van de overheid en al het spaargeld van de bedrijven en huishoudens op een bepaald moment. Lees verder

NMA ( Nederlandse Mededingingsautoriteit )

Belastingen De NMA heeft een doel en dat is de markten laten werken, hiervoor houdt het bedrijven nauwlettend in de gaten of er nergens illegale praktijken gaande zijn, zoals kartels en andere illegale samenwerkingverbanden. Lees verder

Omzetbelasting

Belastingen Belasting toegevoegde waarde, dit is de belasting die een consument over een verkoopprijs van een product. Lees verder

Opgaaf ICL

Belastingen Het opgeven van de leveringen binnen de community, in de geval de Europese Unie, wanneer er sprake is van deze leveringen geldt er een 0% tarief, omdat Europa geen grenzen meer kent. Lees verder

Overheid

Belastingen De instantie waar het openbaar gezag berust. De taak van de overheid is regels en wetten stellen voor de mensen, en zorgen dat de mensen zich eraan houden. Lees verder

Overheidsbegroting

Belastingen Een compleet overzicht met alle verwachte uitgaven en inkomsten van de overheid voor het komende jaar. In Nederland de Miljoenennota, deze wordt aangeboden op de derde dinsdag van september. Lees verder

Overheidsbestedingen

Belastingen Inkoop van de overheid, eigenlijk alle activiteiten die een overheid onderneemt als het doel, het afsluiten van contracten voor de uitvoering van overheidsopdrachten is. Lees verder

Productschap

Belastingen Een productschap is door de overheid ingesteld om bedrijven die op een bepaalde manier betrekking hebben op de totstandkoming van een product. Het gaat hierbij om de organisaties leverancier en zakelijke afnemer van elkaar zijn. Lees verder