person_outline
search

Wiki

Afschrijving

Wiki Afschrijvingen zijn waardeverminderingen. U brengt dan boekhoudkundig de waardedaling van een bedrijfsmiddel tot uitdrukking. Dit gaat dan om de waardedaling in een bepaalde periode. De afschrijving wordt toegepast omdat op die manier de slijtage aan het bedrijfsmiddel kan worden toegekend. Er zijn vele manieren van afschrijven: hieronder worden er twee toegelicht. Linear Stel dat een bedrijf een bedrijfswagen koopt voor €10.000. Deze bedrijfswagen gaat 5 jaar mee, en is vervolgens niks meer waard. De jaarlijkse afschrijving bedraagt dan €10.000 / 5 jaar = €2.000. Na een jaar gebruik te hebben gemaakt van de bedrijfswagen is deze dus nog €8.000 waard. Na twee jaar gebruik te hebben gemaakt van de bedrijfswagen is deze dus nog €6.000 waard. Linear tot restwaarde Het kan ook zo zijn dat dezelfde bedrijfswagen gekocht wordt, maar dat deze na 5 jaar nog €1.500 waard is. De jaarlijkse afschrijving bedraagt dan €10.000 - €1.500 / 5 jaar… Lees verder

Afschrijvingen voor startende ondernemers

Wiki Middelen die u koopt om uw bedrijf te kunnen starten (bijvoorbeeld gereedschap, auto's, computers) moet u in uw boekhouding opnemen. Elk jaar vermindert de waarde en dit is in principe een uitgave.  Hiervoor bestaan vaste percentages, behalve voor een bedrijf wat net begonnen is. U mag dan zelf bepalen hoeveel % u wilt afschrijven. Lees verder

Afschrijvingskosten

Wiki De kosten van de waardevermindering van bedrijfsbezittingen die langer als een jaar op de balans blijven staan, doordat bijvoorbeeld machines ouder worden, worden ze instabieler en gevoeliger voor problemen, hierdoor verminderd de waarde. Lees verder

Aftrekbare kosten ondernemers

Wiki Alle uitgaven die u doet in het belang van uw bedrijf kunt u in mindering brengen op uw winst, voordat er belasting over wordt geheven. Welke kosten u aftrekt zijn uw eigen keuze, mits ze bedrijfsmatig van karakter zijn. De belasting heeft hierover in principe geen oordeel. Lees verder

Aftrekposten

Wiki Het in mindering brengen van bepaalde kosten op het inkomen in BOX 1 van de inkomstenbelasting. Een voorbeeld dat vaak gebruikt wordt is de hypotheek rente aftrek. Lees verder

Afvinken

Wiki Het afstrepen van reeds gecontroleerde gegevens, wanneer een gegeven is afgevinkt hoeft dit niet nog een keer nagekeken te worden, dit voorkomt te veel en dubbel werk. En zorgt voor controle. Lees verder

Algemene heffingskorting

Wiki Iedereen die belasting betaalt heeft het recht op een algemene heffingskorting. Via loon of een uitkering wordt deze korting verrekent. Dit bedrag wijzigt ieder jaar, voor mensen zonder inkomen wordt elke maand 1/12 deel gestort. Lees verder

Algemene ouderdoms wet

Wiki Algemene ouderdoms wet is een inkomensvoorziening voor Nederlandse ingezetenen van 65 jaar en ouder, die wordt gefinancierd uit de premie voor de volksverzekeringen. Er is tegenwoordig sprake van deze leftijd te verhogen door de stijgende vergrijzing. Lees verder

Algemene reserve

Wiki Een bedrag dat door een bedrijf apart gehouden kan worden om; onverwachte kosten, lasten of eventuele verliezen te kunnen dekken, zonder het bedrijf ongezond te maken. Lees verder

Alimentatie

Wiki Een financiële uitkering, de kosten van levensonderhoud, die na een scheiding door de meest draagkrachtige ex - partner aan de minst draagkrachtige ex - partner wordt verstrekt. Lees verder

Amortisatie

Wiki Aflossing of aflossingen, dit kan ineens of verdeeld over een vaste periode van enkele maanden of jaren waar de afbetaling in gelijke delen geschied, inclusief rente en aflossing. Lees verder

Amortisation

Wiki Engelse woord voor amortisatie; aflossing of aflossingen, dit kan ineens of verdeeld over een vaste periode van enkele maanden of jaren waar de afbetaling in gelijke delen geschied, inclusief rente en aflossing. Lees verder

Annuleringskosten

Wiki Dit zijn kosten die je maakt als er iets gereserveerd wordt door u en u kunt het op de een of andere manier niet nakomen. Bijvoorbeeld, u boekt een reis, maar er overlijd iemand waardoor u niet kunt gaan, dan zullen er kosten voor de annulering van de reis moeten worden betaald. Lees verder

ANW

Wiki Staat voor algemene nabestaande wet, een voorziening die uit de premie van volksverzekering gefinancierd wordt, voor het geval een ouder of partner overlijdt. Na overlijden valt deze uit een in twee delen, een voor de achterblijvend partner en een voor de kinderen. Lees verder

ANW – Hiaatverzekering

Wiki Nadat de ANW ingevoerd werd is er een gat ontstaan tussen de oude wet- en regelgeving, dit gat kan als gewenst worden verzekerd door deze verzekering, naast de uitkering van de ANW zullen de nabestaanden ook een uitkering ontvangen van deze verzekering. Lees verder

ANW- uitkering

Wiki De uitkering die resulteert uit de ANW, algemene nabestaande wet, een voorziening die uit de premie van volksverzekering gefinancierd wordt, voor het geval een ouder of partner overlijdt. Na overlijden valt deze uit een in twee delen, een voor de achterblijvend partner en een voor de kinderen. Lees verder

AO / IC

Wiki Staat voor administratieve Organisatie / Interne Controle, dus eigenlijk de controle binnen het bedrijf over de eigen administratie, misschien dat daar nog winsten te halen zijn door optimalisatie van de mogelijkheden. Lees verder

AOW

Wiki Algemene ouderdoms wet is een inkomensvoorziening voor Nederlandse ingezetenen van 65 jaar en ouder, die wordt gefinancierd uit de premie voor de volksverzekeringen. Er is tegenwoordig sprake van deze leftijd te verhogen door de stijgende vergrijzing. Lees verder

AOW-franchise

Wiki Iedere Nederlander van 65 jaar of ouder heeft recht op een AOW uitkering, bij de bepaling van de pensioensgrondslag wordt daarom dit bedrag buiten beschouwing gehouden. Het buiten beschouwing gehouden bedrag noemen we AOW-franchise. Lees verder

AOW-gat

Wiki Het gat dat ontstaat wanneer men na het 15 levens jaar in Nederland komt wonen, of wanneer men een aantal jaar in het buitenland gewoond en gewerkt heeft. Voor elk jaar dat men later of minder AOW opgebouwd wordt met 2% gekort op de uitkering. Hiervoor kan men zich wel vrijwillig voor verzekeren bij de Sociale verzekeringsbank. Lees verder

AOW-uitkering

Wiki Uitkering die resulteert uit de AOW: Algemene ouderdoms wet is een inkomensvoorziening voor Nederlandse ingezetenen van 65 jaar en ouder, die wordt gefinancierd uit de premie voor de volksverzekeringen. Er is tegenwoordig sprake van deze leftijd te verhogen door de stijgende vergrijzing. Lees verder

Arbeidsduurverkorting

Wiki Wordt ook vaak vertelt als ATV, Arbeids Tijd Verkorting. Deze regeling zorgt ervoor dat de werkweek wordt verkort tot 36 of 38 uur. Dit kan op twee manieren tot stand komen, door het toevoegen van extra vrije dagen of door het ook echt minder gaan werken, in beide gevallen zal het loon op het niveau van 40 uur blijven. Lees verder

Arbeidskorting

Wiki Elke werknemer met een fictieve of echte dienstbetrekking ontvangt loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Deze heeft dan ook recht op de arbeidskorting. Deze wordt berekent over het loon zonder eenmalige beloningen. Lees verder

Arbeidsongeschiktheid

Wiki Het onvermogen om bedrijf of beroepen uit te oefenen door een ongeval, een gebrek of ziekte. Hiervoor kan een ondernemer zich verzekeren. Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wiki Als u onverhoopt niet meer zou kunnen werken door een ziekte of een ongeluk, dan hebt u als zelfstandige ook geen inkomen meer. Hiertegen kunt u zich verzekeren. U bent dan via deze verzekering toch verzekerd van een inkomen voor een bepaalde tijd. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, zeker voor de oudere zelfstandige, vrijwel onbetaalbaar zijn. Lees verder

Arbeidsovereenkomst

Wiki Een overeenkomst waarbij de ene partij, werknemer genoemd, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever genoemd, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Lees verder

Arbeidsrecht

Wiki Als iemand afspreekt met een ander dat hij bij de ander in dienst is, verplicht hij zich voor de ander arbeid uit te oefenen en wordt dan ook werknemer genoemd. De partij voor wie arbeid wordt verricht heet werkgever. De onderlinge verhouding tussen deze twee wordt voornamelijk geregeld in het Arbeidsrecht. Het Arbeidsrecht is er met name gekomen om degene die werk verricht te beschermen tegen de willekeur van de werkgever. Lees verder

Arbodienst

Wiki Deze helpt de werkgevers bij het opstellen en uitvoeren van een goed verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. De wettelijke verplichtingen naar de arbo toe vereisen een specifieke deskundigheid die meestal niet in beschikbaar is bij de ondernemer. Lees verder

ARC

Wiki een politieke adviesgroep, deze verzorgt de Europese regelgeving op het gebied van externe verslaggeving. Er zijn vertegenwoordigers uit alle lidstaten van de EU die zitting hebben in het ARC, en werken op Europese voorschriften. Lees verder

Asiel- of vreemdelingenrecht

Wiki Binnen Nederland hebben de staatsburgers allemaal dezelfde rechten. Dit is geregeld in de grondwet. Mensen die uit het buitenland komen en dus geen Nederlands Staatsburger zijn hebben deze rechten niet. Ze vallen onder het asiel- of vreemdelingenrecht. Deze wet is gemaakt om te verzekeren dat vluchtelingen uit het buitenland in ons land een goed heenkomen kunnen vinden (asiel). De laatste jaren is de focus er meer op gericht dat mensen uit het buitenland niet ten onrechte zich in Nederland vestigen. Lees verder

ATV

Wiki Staat voor Arbeids Tijd Verkorting, wordt ook vaak vertelt als ADV, Arbeids Duur Verkorting. Deze regeling zorgt ervoor dat de werkweek wordt verkort tot 36 of 38 uur. Dit kan op twee manieren tot stand komen, door het toevoegen van extra vrije dagen of door het ook echt minder gaan werken, in beide gevallen zal het loon op het niveau van 40 uur blijven. Lees verder

Audit

Wiki Een zeer scherp onderzoek naar de bedrijfsvoering, is dit de juist gekozen bedrijfsvoering, of moeten we het anders gaan aanpakken en zo ja hoe? Lees verder

Badwill

Wiki Een Engelse term uit de economie die slaat op een negatief verschil tussen de betaalde prijs voor de overname van een onderneming en de netto activawaarde van deze onderneming. Lees verder

Balans

Wiki Een overzicht van aan de rechterkant het eigen vermogen ( passiva of creditkant ) en aan de linkerkant de bezittingen ( activa of debetzijde ) op een zeker moment. De beide kanten zijn altijd in balans met elkaar. Lees verder

Balansbegrippen

Wiki Balansbegrippen zijn, net als het woord eigenlijk al zegt, begrippen die betrekking hebben op een balans, je vindt ze terug op de balans of in de uitleg ervan. Lees verder

Balansposten

Wiki De posten die op een balans horen. De namen van alle activa en passiva. Een balanspost is eigenlijk een uitleg van het bedrag dat op de balans staat. Lees verder

Balansverkorting

Wiki Het bewust weglaten van balansposten op de balans. Hierdoor zullen ratio’s die aan de hand van de balans worden berekent worden verbeterd. Eigenlijk zonnig gebracht, maar vaak gebruikt. Lees verder