person_outline
search

Welkom op BizWiki.nl - De site met informatie voor ondernemers

Vacatures

Een vacature is een onvervulde arbeidsplaats op de arbeidsmarkt, binnen een bedrijf, een...

Lees verder

Jezelf verkopen

Hoe & waarom? Uit onderzoek blijkt dat een recruiter binnen 15 seconden (!) beslist...

Lees verder

Stages

Een stage is het langsgaan bij een bedrijf of instelling en een werkervaring...

Lees verder

Dwingend recht

Als een wet dringend recht bevat wil het zeggen dat van de regels...

Lees verder

Schatkistpapier

Dit zijn de schuldbekentenissen van de Staat, hierop leent zij geld.

Lees verder

Materialiteit

In de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving staat materialiteit ervoor dat de informatie die...

Lees verder

Consolideren

Het boekhoudkundig integreren van een dochteronderneming in de boekhouding van het moederbedrijf. Meestal...

Lees verder

Aangiftetermijn

Dit is de termijn, periode, die de werkgever heeft om de loonaangifte te...

Lees verder

Overige

Er kunnen onderwerpen zijn, waarbij het niet gelijk duidelijk is onder welke categorie...

Lees verder

Ontslagvergoeding

Een financiële bijdrage die de werknemer ontvangt van de werkgever om de negatieve...

Lees verder

Patenten

Een juridische bescherming van productieprocessen of producten. Men spreekt ook wel over octrooien...

Lees verder

Pensioen

Een benaming voor een periodieke uitkering van het nabestaandenpensioen of het ouderdomspensioen.

Lees verder

Samenlevingscontract

Een samenlevingsvorm die tot stand komt bij de notaris. Voor deze samenlevingsvorm zijn...

Lees verder

Buitengewone baten en lasten

Dit zijn baten ( winsten ) die ontstaan buiten de normale bedrijfsvoering om...

Lees verder

Functiehuis

Een matrix van een bedrijf met op de ene as de rollen die...

Lees verder

Materiële vaste activa

Dit zijn vaste activa die tastbaar zijn. Dit is voor BV’s en NV’s...

Lees verder

BTW

Belasting toegevoegde waarde, dit is de belasting die een consument over een verkoopprijs...

Lees verder

Audit

Een zeer scherp onderzoek naar de bedrijfsvoering, is dit de juist gekozen bedrijfsvoering...

Lees verder

CAD

Computer Added Design, dit staat letterlijk voor productontwikkeling met de hulp van computerprogrammatuur...

Lees verder

Groepsvermogen

het totale vermogen van de moeder- en dochterondernemingen, wat bestaat uit: belang van...

Lees verder

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen de bemiddelend organisatie tussen het aanbod van werkzoekende...

Lees verder

Detachering

Een vast contract bij een detacheringbureau, deze kandidaat wordt ingezet bij een onderneming...

Lees verder

Accountant

Een accountant is degene die financiele handelingen en raportages van een onderneming maakt...

Lees verder

NOvAA

De organisatie van Accountant Administratieconsulent, deze is erop gericht een hoge kwaliteit van...

Lees verder

Curator

Deze persoon wordt door de rechter aangesteld om op te treden namens onder...

Lees verder

Fiscale eenheid

Een eenheid van ondernemingen. Meerdere ondernemingen worden door de belastingdienst gezien als een...

Lees verder

Bruto Binnenlands product

Bruto Binnenlands Product, de totale geldwaarde van alle in een bepaald land geproduceerde...

Lees verder

Nettoverlies

Het geld van een onderneming dat overblijft nadat alle rekeningen zijn betaald en...

Lees verder

Prestatieloon

Arbeid dit beloont wordt naarmate een prestatie geleverd wordt. Dit kan bijvoorbeeld een...

Lees verder

Competent

In staat om houding, vaardigheden en kennis op een zodanige manier te combineren...

Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering die door een ondernemer afgesloten kan worden ter voorkoming van inkomstenderving...

Lees verder

Deelneming

Dit wil zeggen dat een onderneming deel neemt in een andere onderneming, door...

Lees verder

Nationaal inkomen

Dit is de optelsom van alle inkomen in een land in een bepaalde...

Lees verder

Bedrijfslasten

Dit zijn bedragen die uiteindelijk van de brutowinst afgehaald moeten worden. Het zijn...

Lees verder

Arbeidsongeschiktheid

Het onvermogen om bedrijf of beroepen uit te oefenen door een ongeval, een...

Lees verder

Gezagsverhouding

Een werknemer is verplicht zich te houden aan voorschriften die gaan om het...

Lees verder

COO

Chief Operational Officer, dit wordt ook wel de operationeel directeur genoemd. Deze persoon...

Lees verder

Inventariseren

Het zeer precies vastleggen van alle voorraden, machines, auto’s en andere kapitaalgoederen binnen...

Lees verder

Sociale verzekeringsbank

Sociale verzekeringsbank een zelfstandig bestuursorgaan, dat voor overheidsinstanties verschillende regelingen uitvoert. De kinderbijslag...

Lees verder

Cassatie recht

Als iemand binnen het strafrecht is veroordeeld kan hij in Cassatie gaan. Dit...

Lees verder